Sprawozdanie Finansowe za rok 2013

Z kto.klodzko.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe Ul. Daszyńskiego 12 57-300 Kłodzko NIP 8831425812


I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1 Nazwa, siedziba i adres organizacji: Nazwa: Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe. Siedziba: Kłodzko. Adres: ul. Daszyńskiego 15, 57-300 Kłodzko. Sąd prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział

                       Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Data wpisu: 11.03.2002 rok. Numer KRS: 0000092490 REGON: 890419913 Członkowie zarządu: - Jerzy Didyk - prezes

                       - Janusz Laska                 -    wiceprezes
                       - Dorota Kawińska-Domurad    -    sekretarz
                       - Grzegorz Sienkiewicz         -    skarbnik
                       - Kamila Bijak                 -    członek zarządu

Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych: - Zespół szkół Społecznych w Kłodzku z siedzibą w Kłodzku ul. Daszyńskiego 12, 57-300 Kłodzko (jednostka sporządza samodzielnie sprawozdanie finansowe).

Celem statutowym Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego jest wzbogacenie możliwości edukacji dzieci i młodzieży poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury i sportu. Do podstawowych zadań Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego należy: a) prowadzenie nauczania w szkole podstawowej, b) prowadzenie nauczania w gimnazjum, c) prowadzenie nauczania w liceum ogólnokształcącym, d) wydawania książek, broszur, folderów, map, e) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, f) wydawanie kalendarzy, plakatów, kart pocztowych, g) składanie tekstów i obrazu, h) kształcenie ustawiczne i inne formy kształcenia dorosłych i młodzieży. Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe realizuje swoje cele poprzez: a) Inicjowanie, organizowanie i wspieranie działalności placówek oświatowo-wychowawczych,opiekuńczych oraz kulturalnych i sportowych w szczególności finansowanych ze środkówspołecznych (pozabudżetowych), b) Popularyzowanie wiedzy z zakresu oświaty, wychowania, kultury i sportu. c) Wspieranie i podejmowanie działań zmierzających do poprawy poziomu nauczania. d) Przygotowywanie do twórczego uczestnictwa w kulturze oraz uwrażliwienie na wartości moralnei estetyczne oraz problemy ochrony środowiska. e) Otaczanie opieką oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych, a także zaniedbanych i nieprzystosowanych. f) popularyzację współdziałania z rodzicami w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia orazprowadzenie poradnictwa dla rodziców, nauczycieli i uczniów. g) Wspieranie inicjatyw i działania w dziedzinie medycyny szkolnej. h) Prowadzenie działalności wydawniczej. 2 Kłodzkie Towarzystwo oświatowe powstało na czas nieokreślony. 3 Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. 4 Jednostka sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe. W jej skład nie wchodzą wewnętrznepodmioty organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe. 5 Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji dalszej działalności. 6 Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym. 7 Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami: a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. b) Zobowiązania – wykazywane są w bilansie w kwocie wymagalnej zapłaty, ( należności i zobowiązania w walucie obcej nie wystąpiły). c) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wykazywane są w wartościach nominalnych. 8 Fundusz jednostki – wykazano w wartościach nominalnych. 9 Jednostka nie wykorzystuje obcych maszyn i urządzeń na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innych umów. 10 W roku obrotowym nie nastąpiły zmiany sposobu kwalifikowania oraz wyceny aktywów i pasywów, w porównaniu do roku poprzedniego. 11 W roku obrotowym nie dokonano zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. 12 Bilans –w załączeniu. 13 Rachunek zysków i strat – w załączeniu.


II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. 1 Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych: a) w roku obrotowym 2013 jednostka nie zakupiła środków trwałych, a umorzenie posiadanych kształtowało się następująco: - projektor komputerowy 4 350,00zł - umorzenie wyniosło 783,00zł, - kserokopiarka 6 200,00zł - umorzenie wyniosło 868,00zł, - budynek 469 755,00zł - umorzenie wyniosło 14 599,82zł b) w roku obrotowym jednostka nie zakupiła wartości niematerialnych i prawnych, 2 Jednostka posiada grunty użytkowane wieczyście. 3 Jednostka nie używa środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym leasingu. 4 Jednostka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządowych z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. Brak również zobowiązań przeterminowanych dotyczących PIT-4, ZUS, CIT-2. 5 Fundusz jednostki: Łączna kwota funduszu jednostki wyniosła 488 343,69zł. Kapitał podstawowy wynosi 550 266,30zł. Strata z lat poprzednich wynosi -24 630,28zł. Strata za 2013 rok wynosi -37 292,33zł. 6 Jednostka w roku obrotowym 2013 nie tworzyła rezerw. 7 W jednostce w roku obrotowym 2013 nie tworzono odpisów aktualizujących wartości należności. 8 Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych. 9 W jednostce nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów. 10 Zobowiązań zabezpieczonych na majątku brak. 11 Zobowiązań warunkowych brak.

B 1 Struktura przychodów: Przychody ze sprzedaży: 14 514,00

  w tym
 - Sprzedaż wydawnictw                                                   6 714,00
- Sprzedaż usług (reklama)                                                 6 300,00
- Pozostałe przychody                                                     1 500,00
  
Dotacje                                                                 2 500,00
1% podatku dochodowego                                              22 874,60
 Składki KTO                                                            5 820,00
 Darowizny                                                            15 794,00
 Pozostałe przychody operacyjne                                          1 000,00
 Przychody finansowe                                                     762,39

RAZEM 63 264,99

Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe jest jednostką pożytku publicznego i nie prowadzi działalności nastawionej na zysk.

2 Odpisów aktualizujących środki trwałe – brak. 3 Odpisów aktualizujących wartość zapasów – brak. 4 Jednostka nie zaniechała żadnej z podstawowych działalności w roku obrotowym i nie przewiduje żadnej z działalności do zaniechania w roku następnym. 5 Jednostka wszystkie swoje przychody przeznacza na działalność statutową.

6 Struktura kosztów:

  Koszty działalności operacyjnej:                                          
- Amortyzacja                                                            16 250,82
- Zużycie materiałów i energii                                              20 182,04
- Usługi obce                                                             37 072,47
- Podatki i opłaty                                                            336,00
- Wynagrodzenia                                                          1 764,00
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                     0,00
- Pozostałe koszty rodzajowe                                              24 297,39
      w tym:  podróże służbowe        5 298,60

- Pozostałe koszty operacyjne 327,30

  Koszty finansowe                                                            0,00
  RAZEM                                                    100 230,02

7 Jednostka nie posiada środków trwałych w budowie. 8 Jednostka nie poniosła w ostatnim roku i nie planuje w roku następnym nakładów na niefinansowe aktywa trwałe. 9 W jednostce nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

C. Struktura środków pieniężnych w zł.: Środki pieniężne i inne aktywa finansowe: Stan na początek roku Stan na koniec roku

  - środki pieniężne w kasie                           606,93                 42,64
  - środki pieniężne na rachunkach bankowych       46 974,96             27 196,47
  - środki pieniężne w drodze                            0,00                  0,00
  - inne aktywa pieniężne                               0,00                  0,00

D. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu:

 Jednostka w 2013 roku nie zawarła żadnych umów o pracę.
 - wypłacone wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych:
   2013 rok  -  2 100,00E. 1 W jednostce nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego. 2 Nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym. 3 Nie dokonano zmian zasad rachunkowości. 4 Dane liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. F. Jednostka nie prowadzi wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji. G. Jednostka nie połączyła się z żadnym innym podmiotem. H. W jednostce nie występuje niepewność dalszej kontynuacji działalności jednostki. I. Nie zaszły zdarzenia, aniżeli powyżej wymienione, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.