Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2013

Z kto.klodzko.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
zgodne z rozporządzeniem

Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku

Dz.U. Nr 50 poz. 529


1. Nazwa, siedziba i adres, data wpisu i numer KRS wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące członków Zarządu KTO z pełnioną funkcją i adresem oraz cele statutowe KTO:

Nazwa: Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe
Siedziba: Kłodzko
Data wpisu w KRS: 1.03.2002 r. w Sądzie Rejonowym Wrocław-Fabryczna
Numer KRS: 0000092490
REGON: 890419913
NIP: 883-14-25-812
Zarząd KTO:
 • Jerzy Didyk - prezes KTO zam. 57-300 Kłodzko, ul. Jasna 2
 • Janusz Laska - wiceprezes zam. 57-300 Kłodzko, ul. Św. Wojciecha 22
 • Dorota Kawińska-Domurad - sekretarz zam. 57-442 Wojbórz, Łączna 18/3
 • Grzegorz Sienkiewicz - skarbnik zam. 57-300 Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 4/1
 • Kamila Bijak - członek zarządu zam. 57-300 Kłodzko, ul.Bukowa 31
Cel statutowy: Celem Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego jest wzbogacanie możliwości edukacji dzieci i młodzieży poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury, turystyki i sportu.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:

  1. prowadzenie przedszkoli,
  2. szkolnictwo podstawowe,
  3. działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie przedszkoli i szkolnictwa podstawowego,
  4. szkolnictwo gimnazjalne,
  5. szkolnictwo licealne ogólnokształcące,
  6. działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego,
  7. nauka języków obcych,
  8. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane,

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie działalności placówek oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych oraz kulturalnych i sportowych, w szczególności finansowanych ze środków społecznych (pozabudżetowych).
 2. Popularyzowanie wiedzy z zakresu oświaty, wychowania, kultury i sportu.
 3. Wspieranie i podejmowanie działań zmierzających do poprawy poziomu nauczania.
 4. Przygotowywanie do twórczego uczestnictwa w kulturze oraz uwrażliwianie na wartości moralne i estetyczne oraz problemy ochrony środowiska.
 5. Otaczanie opieką oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych, a także zaniedbanych i nieprzystosowanych.
 6. Popularyzację współdziałania z rodzicami w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia oraz prowadzenie poradnictwa dla rodziców, nauczycieli i uczniów.
 7. Wspieranie inicjatyw i działania w dziedzinie medycyny szkolnej.
 8. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 9. Tworzenie fundacji i innych form wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych na rzecz oświaty i wychowania.
 10. Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach obowiązujących przepisów.
 11. Zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących oświaty i wychowania, kultury i sportu.
 12. Współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi, których cele działania są zbliżone do celów Stowarzyszenia.
 13. Przeciwdziałanie patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży.
 14. Przeciwdziałanie bezrobociu, zwłaszcza wśród młodzieży, poprzez w szczególności organizowanie kursów, szkoleń i innych form kształcenia.
 15. Rozwijanie innych form działalności, służących celowi statutowemu Stowarzyszenia.

Główne zdarzenia prawne KTO w 2013 roku:

 • W roku 2013 KTO prowadziło:
  • Społeczną Szkołę Podstawową w Kłodzku
  • Gimnazjum Społeczne w Kłodzku
  • Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku
 • W roku 2013 KTO wydało nowe publikacje:
  • Wiwat 3-Maja – śpiewnik okolicznościowy – nakład 1.000 szt.
  • 11 listopada - śpiewnik okolicznościowy – nakład 1.000 szt.
 • Ponadto kontynuowano wydawanie periodyku:
  • Rocznik Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego
  • NETik. Spotkania z Przyrodą.
  • NETik. Spotkania z Polską.
 • Wydaliśmy okolicznościową książki:
  • Doroty Węgrzyn - Jak najdyskretniej oswoić śmierć. Życie i poezja Anny Zelenay nakład 1.000 szt.
  • Bogusław Michnik - Wiersze ostatnie o Matce


 • Zrealizowaliśmy lub rozpoczęliśmy realizację następujących ważniejszych projektów oświatowych:
  • „Vivat 3 Maj! Trzecia Kłodzka Lekcja Śpiewania”
  • Wystawa plastyczna „Bogdan Wieczorek i Goście” prezentująca twórczość kilkudziesięciu plastyków Ziemi Kłodzkiej
  • „Biało -czerwony Maj!”
  • Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Społecznej Szkoły Podstawowej w Kłodzku
  • „Polskie Pory Roku”
  • Amatorska Liga Koszykówki sezon 2013/2014
  • „Bez Granic” – polsko-czeski projekt fotograficzny
  • „Wieczór artystyczny Bogusław Michnik i Goście”
  • „11 Listopada. Czwarta Kłodzka Lekcja Śpiewania”
  • Modernizacja budynku ZSS w Kłodzku
  • Ścieżka Edukacyjna LASKI
  • „Differences are Richness” – projekt międzynarodowej wymiany wiedzy i umiejętności w ramach programu Commenius

3. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

  1. wydawanie książek,
  2. wydawanie czasopism i wydawnictwa periodycznych,
  3. działalność wydawnicza pozostała,
  4. działalność usługowa związana z przygotowaniem druku,
  5. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  6. reklama,
  7. działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi,
  8. działalność związana z organizacją targów i wystaw,
  9. działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
  10. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  11. działalność w zakresie organizacji turystyki,
  12. działalność w zakresie organizowania, promowania i zarządzania imprezami sportowymi w obiektach i poza nimi,
  13. działalność w zakresie organizowania, promowania i zarządzania przedstawień na żywo innych niż artystyczne lub sportowe, w obiektach lub poza nimi. Wyłącznie działalność wymieniona powyżej prowadzona jest jako działalność dodatkowa w stosunku do prowadzonej działalności pożytku publicznego. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona jest wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

4. Uchwały Zarządu KTO.

Numer: Data podjęcia W sprawie
01/02/2013 14.02.2013 Wykreślenie z listy członków KTO nastepujacych osób: Białek Izabela,Domurad Paweł,Kłodziński Arkadiusz,Kuba Danuta,Pawlikowska Kamila,Skibicka Anna,Tkaczyk Magdalena,Walczak Renata.Wykreślenie nastąpiło wskutek zalegania z opłatami za rok 2012.
02/02/2013 14.02.2013 Przyjęcie w poczet członków KTO następujących osób : Szybiak Ewa,Bolanowska -Śliwka Magdalena.
03/02/2013 14.02.2013 Zatwierdzenie nowych zasad w regulaminach przyjęć do kl.I SSP,SSG i SLO na rok szkolny 2013/2014
04/02/2013 14.02.2013 Podjęcie zmian w Statusie KTO dotyczacych regulowania czesnego.
05/02/2013 14.02.2013 Decyzja o ustaleniu dokładnej kwoty zaległych opłat z tyt. czesnego pp. Otfinowskich
06/02/2013 14.02.2013 Zatwierdzenie planu finansowego ZSS na rok 2013.
07/02/2013 14.02.2013 Decyzja o podjeciu wspólpracy z Biurem Rachunkowym EXEMPLUM.
08/02/2013 14.02.2013 Likwidacja konta bankowego KTO w Banku Zachodnim.
09/02/2013 14.02.2013 Umorzenie zaległości za czesne p.Dziedzic.
10/02/2013 14.02.2013 Oświadczenie o brakujących dokumentach związanych z projektem „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Społecznej Szkoły Podstawowej w Kłodzku.
11/02/2013 14.02.2013 Wyrażenie zgody na wydanie pod patronatem KTO książki autorstwa p.Głaza „Kłodzko-miejsca znane i zapomniane”.
12/02/2013 14.02.2013 Odmowa nadzorowania przez KTO projektu p.Ewy Żurakowskiej.
13/02/2013 14.02.2013 Ustalenie czesnego dla K.Bijak w wysokości 260,00 miesięcznie.
14/02/2013 14.02.2013 Decyzja o zniszczeniu dokumentów KTO za lata 1996-2007 oprócz dokumentacji o wartości historycznej.
01/03/2013 14.03.2013 Zapoznanie się i zatwierdzenie Informacji Pokontrolnej Komisji z Urzędu Wojewódzkiego dot. proj. ”Indywidualizacja...”
02/03/2013 14.03.2013 Decyzja o podjęciu współpracy z Biurem Rachunkowym EXEMPLUM od 01.01.2013 r.
03/03/2013 14.03.2013 Decyzja o chęci kupna nieruchomości budynku szkoły.
04/03/2013 14.03.2013 Zwolnienie Walnego Zebrania KTO w dn.23.04.2013
01/11/2013 28.11.2013 Ustalenie stawki za obsługę finansowo-rachunkową konta KTO w BGŻ.Ustalono pobieranie 5% od wpływających kont na każde subkonto.

5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł, odpłatnych świadczeń realizowanych przez KTO w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń, wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł (w pln).

a) wysokość uzyskanych przychodów w 2013r 63.264,99 w tym:

spadki 0,00
zapisy 0,00
darowizny 15.794,00
składki członkowskie 5.820,00
odpis 1% podatku 22.874,60
dotacje 2.500,00
pozostałe przychody operacyjne 1.000,00
przychód ze sprzedaży 14.514,00
przychód finansowy 762,39
środki pochodzące ze źródeł publicznych
w tym: * z budżetu państwa 0,00
* z samorządu wojewódzkiego 0,00
* z samorządu powiatowego 2.500,00
* z samorządu gminnego 0,00
odpłatne świadczenia realizowane w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń 10.563,54
działalność gospodarcza 5.688,07
przychody finansowe 762,39

b) wynik finansowy osiągnięty z działalności gospodarczej -13 792,96

c) procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 9,10%