Sprawozdawczość

Z kto.klodzko.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Sprawozdanie za 2017 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2017 ROK

1. Nazwa, siedziba i adres, data wpisu i numer KRS wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące członków Zarządu KTO z pełnioną funkcją i adresem oraz cele statutowe KTO:

Nazwa: Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe

Siedziba: Kłodzko

Adres: ul. Daszyńskiego 12, 57-300 Kłodzko tel. (74) 867 04 99, e-mail: kto@zss.klodzko.pl www.kto.klodzko.pl oraz www.k-t-o.prv.pl

Data wpisu w KRS: 11.03.2002 r. w Sądzie Rejonowym Wrocław-Fabryczna

Numer KRS: 0000092490

REGON: 890419913

NIP: 883-14-25-812

Zarząd KTO:

 • Jerzy Didyk - prezes KTO zam. 57-300 Kłodzko, ul. Jasna 2
 • Janusz Laska - wiceprezes zam. 57-300 Kłodzko, ul. Św. Wojciecha 22
 • Dorota Kawińska-Domurad - sekretarz zam. 57-442 Wojbórz, Łączna 18/3
 • Grzegorz Sienkiewicz - skarbnik zam. 57-300 Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 4/1
 • Mariusz Mielczarek - członek zarządu zam. 57-300 Kłodzko, ul. Sienkiewicza 63/4

Cel statutowy: Celem Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego jest wzbogacanie możliwości edukacji dzieci i młodzieży poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury, turystyki i sportu.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:

a) prowadzenie przedszkoli,

b) szkolnictwo podstawowe,

c) działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie przedszkoli i szkolnictwa podstawowego,

d) szkolnictwo gimnazjalne,

e) szkolnictwo licealne ogólnokształcące,

f) działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego,

g) nauka języków obcych,

h) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie działalności placówek oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych oraz kulturalnych i sportowych, w szczególności finansowanych ze środków społecznych (pozabudżetowych).

2. Popularyzowanie wiedzy z zakresu oświaty, wychowania, kultury i sportu.

3. Wspieranie i podejmowanie działań zmierzających do poprawy poziomu nauczania.

4. Przygotowywanie do twórczego uczestnictwa w kulturze oraz uwrażliwianie na wartości moralne i estetyczne oraz problemy ochrony środowiska.

5. Otaczanie opieką oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych, a także zaniedbanych i nieprzystosowanych.

6. Popularyzację współdziałania z rodzicami w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia oraz prowadzenie poradnictwa dla rodziców, nauczycieli i uczniów.

7. Wspieranie inicjatyw i działania w dziedzinie medycyny szkolnej.

8. Prowadzenie działalności wydawniczej.

9. Tworzenie fundacji i innych form wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych na rzecz oświaty i wychowania.

10. Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach obowiązujących przepisów.

11. Zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących oświaty i wychowania, kultury i sportu.

12.Współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi, których cele działania są zbliżone do celów Stowarzyszenia.

13. Przeciwdziałanie patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży.

14. Przeciwdziałanie bezrobociu, zwłaszcza wśród młodzieży, poprzez w szczególności organizowanie kursów, szkoleń i innych form kształcenia.

15. Rozwijanie innych form działalności, służących celowi statutowemu Stowarzyszenia.

Główne zdarzenia prawne KTO w 2016 roku:

W roku 2017 KTO prowadziło:

 • Społeczną Szkołę Podstawową w Kłodzku
 • Gimnazjum Społeczne w Kłodzku
 • Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku

W roku 2017, w związku ze zmianami w prawie oświatowym, KTO przeprowadziło w Zespole Szkół Społecznych w Kłodzku następujące zmiany organizacyjne:

  1) Zlikwidowało Gimnazjum Społeczne w Kłodzku.
  2) Klasy 2 i 3 gimnazjum włączyło do struktury Społecznej Szkoły Podstawowej w Kłodzku.
  3) Wyłączyło ze struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Społecznych w Kłodzku Społeczne Gimnazjum w Kłodzku. Tym sposobem Zespół Szkół Społecznych w Kłodzku składa się z dwóch szkół: Społecznej Szkoły Podstawowej w Kłodzku (z wygasającymi klasami gimnazjalnymi) oraz Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Kłodzku.

W roku 2017, w związku z wygaśnięciem z Urzędem Miasta Kłodzka umowy-podnajmu budynku przy ul. Daszyńskiego 12 Zarząd KTO podpisał nową umowę najmu na ten budynek z jego właścicielem, czyli z Polskimi Kolejami Państwowymi.

W roku 2017 KTO wydało nowe publikacje:

  • „ZIEMIA KŁODZKA. Miejsca znane i zapomniane” - nakład: 400 egz.
  • „CZARODZIEJKA” – nakład 300 egz.
    ◦ „edukacja.równoległa.02.pl” – nakład 300 egz.
    ◦ „KOLOROWANKI ZIEMI KŁODZKIEJ” – nakład 600 egz.
    ◦ „NA RAJDOWYM SZLAKU” - nakład 800 egz.
    ◦ „WIERSZE O ZIEMI I NIEBIE – nakład 400 egz. (wersja polska i czeska)
    ◦ „NAPRZÓD DRUŻYNO STRZELECKA” - nakład 800 egz.
    ◦ „KALENDARZ EKOLOGICZNY NA 2018 rok” – nakład 1750 egz.  
   
     Ponadto kontynuowano wydawanie periodyków:
    ◦ Rocznik Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego za 2016 rok.
    ◦ * NETik nr 42 (zima-wiosna 2017) oraz nr 43 (lato-jesień 2017).
     

Zrealizowaliśmy następujące projekty społeczno-oświatowe:

    ◦ „Mityng Literacki” – dolnośląska impreza kulturalna
    ◦ „Witaj majowa jutrzenko! X Kłodzka Lekcja Śpiewania Pieśni Patriotycznych”
    ◦ „ERASMUS+” – projekt międzynarodowej wymiany wiedzy i umiejętności w ramach programu ERASMUS+ – finał projektu z lat ubiegłych oraz start nowej edycji
    ◦ „Szkolny Klub Ekologiczny” – kontynuacja z lat ubiegłych
    ◦ „Targi książki dla młodego czytelnika” - regionalna impreza edukacyjna
    ◦ „Kłodzka Moda na Czytanie” - regionalny projekt popularyzujący czytelnictwo
    ◦ „Pierwszy Kłodzki Turniej Poezji Śpiewanej” - regionalna impreza dydaktyczna
    ◦ „Amatorska Liga Koszykówki” – sezon 2016/17 i 2017/2018
    ◦ „Kłodzki Impuls” –- polsko-czeski projekt kulturalny dla mieszkańców regionu
    ◦ „edukacjarównoległa.02.pl” - ogólnopolski projekt oświatowy
    ◦ „Recital Antoniny Krzysztoń” – projekt kulturalny dla mieszkańców Ziemi Kłodzkiej
    ◦ „Polska - Dania” – międzynarodowy projekt społeczno-edukacyjny – kontynuacja
    ◦ „Rezerwaty Ziemi Kłodzkiej” - projekt ekologiczny dla uczniów ZSS
    ◦ „Społeczna tu była” – projekt edukacyjno-turystyczny dla uczniów ZSS                                   
    ◦ „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” – polsko-ukraiński projekt społeczny
    ◦ „Jaskiniart” - projekt artystyczno-kulturalny dla mieszkańców regionu
    ◦ „XXVIII Rajd Spadającego Liścia” – dolnośląska impreza turystyczna 
    ◦ „Imieniny Świętego Wacława” - polsko-czeski projekt kulturalny dla m. regionu
    ◦ „Oblicza Polski” – projekt dydaktyczny dla uczniów ZSS
    ◦ „Modernizacja budynku ZSS w Kłodzku” - kontynuacja
    ◦ „XI Kłodzka Lekcja Śpiewania Pieśni Patriotycznych” - reg. projekt historyczny
    ◦ „Modernizacja Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Kłodzku” - kontynuacja
    ◦ „PEGAZ 2017” - projekt artystyczno-kulturalny dla mieszkańców regionu
  3. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

i) wydawanie książek, j) wydawanie czasopism i wydawnictwa periodycznych, k) działalność wydawnicza pozostała, l) działalność usługowa związana z przygotowaniem druku, ł) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, m) reklama, n) działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi, o) działalność związana z organizacją targów i wystaw, p) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana, r) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. s) działalność w zakresie organizacji turystyki, t) działalność w zakresie organizowania, promowania i zarządzania imprezami sportowymi w obiektach i poza nimi,

 u) działalność w zakresie organizowania, promowania i zarządzania przedstawień na żywo innych niż artystyczne lub sportowe, w obiektach lub poza nimi. wyłącznie Działalność wymieniona powyżej prowadzona jest jako działalność dodatkową w stosunku do prowadzonej działalności pożytku publicznego. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona jest wyłącznie na działalność pożytku publicznego.
  4. Uchwały Zarządu KTO.

Uchwała nr 1/01/2017 z dnia 19.01.2017 r. – dotycząca określenia wysokości czesnego za dzieci pobierające naukę w Zespole Szkół Społecznych w Kłodzku.

  3. Opłata za pierwsze uczące się dziecko – 375 zł,
  4. Opłata za drugie uczące się dziecko – 285 zł,
  5. Opłata za trzecie uczące się dziecko – 210 zł 
  6. Opłata za czwarte uczące się dziecko – 140 zł,
  7. Opłata za piąte uczące się dziecko 90zł.
  8. Opłata za szóste i każde kolejne uczące się dziecko 50zł.
   
   Uchwała nr 2/01/2017 z dnia 19.01.2017 r. – o dokonaniu anonimizacji danych osobowych osób, które przekazały na rzecz KTO 1% z podatku za rok 2015 poprzez zakreślenie danych i uczynienie ich nieczytelnymi. 

Uchwała nr 3/01/2017 z dnia 26.01.2017 r. dotycząca zwołania Walnego Zebrania KTO w dniu 11.04.2017 r.

Uchwała nr 4/01/2017 z dnia 26.01.2017 r. dotycząca zatwierdzenia sprawozdania z działalności merytorycznej KTO za rok 2016 r.

Uchwała nr 5/03/2017 z dnia …..03.2017r. dotycząca wykreślenia z listy członków KTO następujących osób: Kamila Bijak, Dorota Chodorowska, Ludwika Hołub – Koziołek, Marta Karkowska, Agnieszka Kiniak, Wojciech Kołosowski, Magdalena Pyciorak, Monika Różycka – Bachmatiuk, Katarzyna Suchańska, Izabela Śledź, Agnieszka Tomczak, Anna Ząbek – Suwała, Marta Zilbert.

Uchwała nr 6/04/2017 z dnia 04.04.2017 r. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego KTO za rok obrotowy 2016, składającego się z: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat.

Uchwała nr 7/04/2017 z dnia 04.04.2017 r. dotycząca. zwolnienia z opłat czesnego uczniów Joachima i Benedykta B. do końca roku szkolnego 2016/2017.

Uchwała nr 8/04/2017 z dnia 04.04.2017 r. o zobowiązaniu Dyrektora Szkoły do przedstawienia Zarządowi KTO aktualnego stanu zadłużenia z tytułu opłat czesnego

Uchwała nr 9/04/2017 z dnia 04.04.2017 r. dotycząca uznania prac o wartości 6.000 zł. wykonanych na rzecz szkoły przez p. Jarosława M. w poczet zadłużenia z tytułu opłat czesnego.

Uchwała nr 10/04/2017 z dnia 04.04.2017 r. dotycząca zobowiązania Prezesa Zarządu KTO do rozpoczęcia działań zmierzających do wystąpienia z wnioskiem o dzierżawę budynku użytkowanego przez szkołę do Polskich Kolei Państwowych od listopada 2017.

Uchwała nr 11/05/2017 z dnia 09.05.2017 r. dotycząca zwolnienia p. Kamili B. z opłat czesnego za naukę jej trzeciego syna w ZSS w roku szkolnym 2016/2017.

Uchwała nr 12/05/2017 z dnia 09.05.2017 r. dotycząca przyjęcia Regulaminu przyjęć do klasy I Społecznego LO w Kłodzku na rok szkolny 2017/2018.

Uchwała 13/06/2017 z dnia 14.06.2017 r. dotycząca o wyrażeniu zgody na zmniejszenie o 50% czesnego za Mikołaja, Stanisława i Antoniego P. do kwoty 440 zł. ze względu na trudną sytuację finansową w rodzinie, w okresie od kwietnia 2017 do czerwca 2018 r.

Uchwała 14/06/2017 z dnia 14.06.2017 r. o podjęciu działań mających na celu uregulowanie zadłużenia pp. M., pp. G. i pp. H.

Uchwała 15/06/2017 z dnia 14.06.2017 r. dotycząca wystąpienia o zniesienie opłat bankowych z tytułu prowadzenia rachunku bankowego w banku ParisBa BGŻ.

Uchwała 16/06/2017 z dnia 28.06.2017 r. o wyrażeniu zgody Pani Magdalenie G. na spłatę zadłużenia z tytułu czesnego w miesięcznych ratach w wys. 375 zł. od września 2017 do września 2017r. lub jednorazowego uiszczenia należności.

Uchwała 17/06/2017 z dnia 28.06.2017 r. o zmianie wysokości czesnego począwszy od września 2018 o 5 zł. Począwszy od 1.09.2017 czesne wnosi: pierwsze dziecko – 380 zł; drugie dziecko – 665 zł; trzecie dziecko– 875 zł. czwarte dziecko 140 zł., piąte dziecko 50 zł.

Uchwała 18/06/2017 z dnia 28.06.2017 r. dotycząca zwolnienia z obowiązku uiszczania składki na rzecz KTO rodziców – członków KTO, których dzieci uczęszczają do ZSS, począwszy od 1.01.2018 r.

Uchwała 19A/06/2017 z dnia 28.06.2017 r. dotycząca zobowiązania dyrektora szkoły do wnoszenia na rachunek KTO opłaty wysokości 5 zł. razy liczba rodziców, których dzieci uczęszczają do ZSS wg stanu na 15 stycznia każdego roku, w terminie do 31 stycznia danego roku.

Uchwała 19B/08/2017 z dnia 17.08.2017 r. dotycząca wyrażenia zgody na przystąpieniu Zespołu Szkół Społecznych w Kłodzku do projektu rządowego „Aktywna tablica”.

Uchwała 20/08/2017 z dnia 17.08.2017 r. o wystąpieniu do Dyrektora Szkoły o informację dotyczącą stanu zadłużenia pp. W. oraz trybu przyjęcia uczennicy Magdaleny W. do SLO.

Uchwałę 21/08/2017 z dnia 17.08.2017 r. dotycząca odstąpienia egzekucji odsetek należnych od pp. K. za okres od 15 listopada 2014, z powodu nieskuteczności egzekucji.

Uchwała 22/08/2017 z dnia 17.08.2017 r. dotycząca wstrzymania działań egzekucyjnych z tytułu zaległości w opłatach czesnego wobec państwa G. w związku z zawartą 29.06.2017 r. ugodą między Zarządem KTO a pp. G.

Uchwała 23/09/2017 z dnia 21.09.2017 r. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Zespołu Szkół Społecznych w Kłodzku za rok 2016.

Uchwała 24/09/2017 z dni 21.09.2017 r. o wyrażeniu zgody na uregulowanie zaległości w opłatach za szkołę (córka Magdalena W.) za okres od lutego 2017 do czerwca 2017 w wysokości 1875 zł. w terminie do końca 2017 r.

Uchwała 25/09/2017 z dnia 21.09.2017 r. o przyjęciu w poczet członków KTO pani Justyny Janickiej.

Uchwała 26/09/2017 z dnia 21.09.2017 r. o upoważnieniu Jerzego Didyka i Janusza Laski do podpisania umowy finansowej dla projektu realizowanego w ramach akcji Partnerstwa Strategicznego o numerze 2017-1-SIO1-KA219-035525_6 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Program Erazmus+.

Uchwała 27/10/2017 z dnia 26.10.2017 r. o zawarciu ugody z Państwem H. dotyczącej spłat zaległości z tytułu czesnego.

Uchwałę 28/10/2017 z dnia 26.10.2017 r. o przyjęciu w poczet członków KTO pani Malwiny Foote.

Uchwała 29/11/2017 z dnia 07.11.2017 r. o obniżeniu czesnego Pani Kamili B. do wysokości 100 zł. miesięcznie łącznie za troje dzieci do 31.01.2017 r.

Uchwała 30/11/2017 z dnia 07.11.2017 r. o niepodpisaniu umowy z BZ WBK o prowadzenie rachunku bankowego w wersji elektronicznej.

Uchwała 31/11/2017 z dnia 07.11.2017 r. upoważniającą Prezesa i Skarbnika do podpisania umowy najmu od PKP budynku przy ul. Daszyńskiego 12 na potrzeby Zespołu Szkół Społecznych w Kłodzku.

5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł, odpłatnych świadczeń realizowanych przez KTO w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń, wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł (w pln).

a) wysokość uzyskanych przychodów w 2017 r: 205 123.03 w tym: - spadki 0,00 - zapisy 0,00 - darowizny 66 794,61 - składki członkowskie 2 370,00 - odpis 1% podatku 12 244,30 - dotacje 83 033,62 - pozostałe przychody 22 125,50 - przychód ze sprzedaży 17 455,00 - przychód finansowy 0,00 - środki pochodzące ze źródeł publicznych 83 033,62 w tym: * z budżetu państwa 0,00 * z samorządu wojewódzkiego 0,00 * z samorządu powiatowego 24 000,00 * z samorządu gminnego 1 200,00 * z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 41 533,62 * pozostałe instytucje (Lasy Państwowe) 16 500,00

  • odpłatne świadczenia realizowane w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń 	     0,00 

- działalność gospodarcza 1 100,00 - przychody finansowe 0,00 b) wynik finansowy osiągnięty z działalności gospodarczej -7 040,08 c) procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 0,54%


6. Informacje o poniesionych kosztach:

Całkowite koszty poniesione w 2017 roku 238 357,17 w tym: a) realizację celów statutowych 182 421,14 - nieodpłatnych 81 146,87 - odpłatnych 101 274,53 b) administrację 6 483,18 c) działalność gospodarczą 8 140,08 d) koszty finansowe 0,00 e) pozostałe koszty 41 312,77

  7. Dane o:

a) liczbie osób zatrudnionych w KTO Członkowie i Zarząd KTO pracują na rzecz stowarzyszenia społecznie

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez KTO z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej Członkowie i Zarząd KTO pracują na rzecz stowarzyszenia społecznie, nie pobierając wynagrodzenia za swoją pracę


c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów KTO oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia - Członkowie i Zarząd KTO pracują na rzecz stowarzyszenia społecznie

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia

  • KTO nie poniosło wydatków na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń
  • KTO poniosło jedynie wydatki z tytułu umów o dzieło w kwocie 14.355,00 zł.

e) udzielanych przez KTO pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek - nie udzielono

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku

  • lokat bankowych                             	        0,00 zł
  • środki na rachunkach bieżących 	                   53.030,63 zł
  • środki w kasie                                     121,48 zł
  • 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek - nie nabyto

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie - nie nabyto

i) nabytych pozostałych środkach trwałych - nie nabyto j) wartości aktywów i zobowiązań KTO ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych

  • suma aktywów 						      464.264,96 zł
  • suma zobowiązań						  	   	 0,36 zł
  8. Dane o działalności zleconej KTO przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wyniku finansowym tej działalności.

a) z budżetu państwa 0,00 b) z samorządu wojewódzkiego 0,00 c) z samorządu powiatowego 24.000,00 d) z samorządu gminnego 1.000,00 e) z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 41.533,62 f) inne (Lasy Państwowe) 16.500,00 g) Wynik finansowy działalności zleconej: Wszystkie dotacje zostały prawidłowo, w terminie i w całej kwocie rozliczone. Podmioty państwowe i samorządowe nie wniosły zastrzeżeń do rozliczeń.

  9. Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych. Brak zobowiązań przeterminowanych dotyczących: PIT-4, ZUS, CIT-2. KTO składa deklarację podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4R oraz deklarację podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8.

Wszystkie deklaracje zostały złożone w terminie.

   10. Informacja o przeprowadzonej w KTO kontroli i jej wyniku.
   

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna KTO dokonała oceny działalności statutowej i finansowej Zarządu KTO, w tym kontroli dokumentacji finansowej, w trakcie której stwierdzono, że wszystkie skontrolowane dokumenty finansowe są prawidłowo zewidencjonowane i opisane oraz podpisane przez osoby do tego uprawnione. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 KTO prawidłowo odzwierciedla zdarzenia finansowe, w tym również rachunek zysków i strat. Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym pozytywnie ocenia działalność Zarządu oraz prowadzoną dokumentację finansową. .

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2017

Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe Ul. Daszyńskiego 12, 57-300 Kłodzko, NIP 8831425812

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1 Nazwa, siedziba i adres organizacji: Nazwa: Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe. Siedziba: Kłodzko. Adres: ul. Daszyńskiego 15, 57-300 Kłodzko. Sąd prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Data wpisu: 11.03.2002 rok. Numer KRS: 0000092490 REGON: 890419913 Członkowie zarządu:Jerzy Didyk-prezes, Janusz Laska-wiceprezes,Dorota Kawińska-Domurad-sekretarz, Grzegorz Sienkiewicz-skarbnik, Mariusz Mielczarek-członek zarządu

Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych: - Zespół szkół Społecznych w Kłodzku z siedzibą w Kłodzku ul. Daszyńskiego 12, 57-300 Kłodzko (jednostka sporządza samodzielnie sprawozdanie finansowe).

Celem statutowym Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego jest wzbogacenie możliwości edukacji dzieci i młodzieży poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury i sportu. Do podstawowych zadań Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego należy: a) prowadzenie nauczania w szkole podstawowej, b) prowadzenie nauczania w gimnazjum, c) prowadzenie nauczania w liceum ogólnokształcącym, d) wydawania książek, broszur, folderów, map, e) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, f) wydawanie kalendarzy, plakatów, kart pocztowych, g) składanie tekstów i obrazu, h) kształcenie ustawiczne i inne formy kształcenia dorosłych i młodzieży. Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe realizuje swoje cele poprzez: a) Inicjowanie, organizowanie i wspieranie działalności placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych oraz kulturalnych i sportowych w szczególności finansowanych ze środków społecznych (pozabudżetowych), b) Popularyzowanie wiedzy z zakresu oświaty, wychowania, kultury i sportu. c) Wspieranie i podejmowanie działań zmierzających do poprawy poziomu nauczania. d) Przygotowywanie do twórczego uczestnictwa w kulturze oraz uwrażliwienie na wartości moralne i estetyczne oraz problemy ochrony środowiska. e) Otaczanie opieką oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych, a także zaniedbanych i nieprzystosowanych. f) popularyzację współdziałania z rodzicami w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia oraz prowadzenie poradnictwa dla rodziców, nauczycieli i uczniów. g) Wspieranie inicjatyw i działania w dziedzinie medycyny szkolnej. h) Prowadzenie działalności wydawniczej.

2 Kłodzkie Towarzystwo oświatowe powstało na czas nieokreślony. 3 Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 4 Jednostka sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe. W jej skład nie wchodzą wewnętrzne podmioty organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe. 5 Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji dalszej działalności. 6 Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym. 7 Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami:

 a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne.
 b) Zobowiązania – wykazywane są w bilansie w kwocie wymagalnej zapłaty, ( należności i zobowiązania w walucie obcej nie wystąpiły).
 c) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wykazywane są w wartościach nominalnych.

8 Fundusz jednostki – wykazano w wartościach nominalnych. 9 Jednostka nie wykorzystuje obcych maszyn i urządzeń na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innych umów. 10 W roku obrotowym nie nastąpiły zmiany sposobu kwalifikowania oraz wyceny aktywów i pasywów, w porównaniu do roku poprzedniego. 11 W roku obrotowym nie dokonano zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. 12 Bilans – w załączeniu. 13 Rachunek zysków i strat – w załączeniu.


II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. 1 Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych: a) w roku obrotowym 2017 jednostka nie zakupiła środków trwałych, a umorzenie posiadanych kształtowało się następująco: - projektor komputerowy 4 350,00zł - umorzenie wyniosło 277,34zł, - kserokopiarka 6 200,00zł - umorzenie wyniosło 554,72zł, - budynek 469 755,00zł - umorzenie wyniosło 11 743,88zł b) w roku obrotowym jednostka nie zakupiła wartości niematerialnych i prawnych, 2 Jednostka posiada grunty użytkowane wieczyście. 3 Jednostka nie używa środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym leasingu. 4 Jednostka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządowych z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. Brak również zobowiązań przeterminowanych dotyczących PIT-4, ZUS, CIT-2. 5 Fundusz jednostki:

 Łączna kwota funduszu jednostki wyniosła  464 264,60 zł.
 Kapitał podstawowy wynosi               541 423,75 zł.
 Zysk z lat poprzednich wynosi                    0,00zł.
 Strata za rok 2017 wynosi                  33 234,14 zł.

6 Jednostka w roku obrotowym 2017 nie tworzyła rezerw. 7 W jednostce w roku obrotowym 2017 nie tworzono odpisów aktualizujących wartości należności. 8 Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych. 9 W jednostce nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów. 10 Zobowiązań zabezpieczonych na majątku brak. 11 Zobowiązań warunkowych brak.

B 1 Struktura przychodów:

 - Sprzedaż wydawnictw                                                  17 455,00
- Sprzedaż usług                                                          2 400,00
- Pozostałe przychody                                                    20 825,51
  
Dotacje                                                                83 033,62
1% podatku dochodowego                                               12 244,30
 Składki KTO                                                             2 370,00
 Darowizny                                                             66 794,60
 Pozostałe przychody operacyjne                                              0,00
 Przychody finansowe                                                        0,00

RAZEM 205 123,03

Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe jest jednostką pożytku publicznego i nie prowadzi działalności nastawionej na zysk.

2 Odpisów aktualizujących środki trwałe – brak. 3 Odpisów aktualizujących wartość zapasów – brak. 4 Jednostka nie zaniechała żadnej z podstawowych działalności w roku obrotowym i nie przewiduje żadnej z działalności do zaniechania w roku następnym. 5 Jednostka wszystkie swoje przychody przeznacza na działalność statutową.

6 Struktura kosztów:

  Koszty działalności operacyjnej:                                          
- Amortyzacja                                                            12 575,94
- Zużycie materiałów i energii                                              17 624,93
- Usługi obce                                                            65 845,92
- Podatki i opłaty                                                           356,00
- Wynagrodzenia                                                         14 355,00
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                     0,00
- Pozostałe koszty rodzajowe                                             127 599,38
      w tym:  podróże służbowe        6 739,68

- Pozostałe koszty operacyjne 0,00

  Koszty finansowe                                                            0,00
  RAZEM                                                   238 357,17

7 Jednostka nie posiada środków trwałych w budowie. 8 Jednostka nie poniosła w ostatnim roku i nie planuje w roku następnym nakładów na niefinansowe aktywa trwałe. 9 W jednostce nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

C. Struktura środków pieniężnych w zł.:

  Środki pieniężne i inne aktywa finansowe:    Stan na początek roku   Stan na koniec roku
  - środki pieniężne w kasie                             213,14                121,48
  - środki pieniężne na rachunkach bankowych         45 991,00             53 152,11
  - środki pieniężne w drodze                             0,00                  0,00
  - inne aktywa pieniężne                                 0,00                  0,00

D. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu:

 Jednostka w 2017 roku nie zawarła żadnych umów o pracę.
 - wypłacone wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych:
   2017 rok  -  14 355,00

E. 1 W jednostce nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego. 2 Nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym. 3 Nie dokonano zmian zasad rachunkowości. 4 Dane liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. F. Jednostka nie prowadzi wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji. G. Jednostka nie połączyła się z żadnym innym podmiotem. H. W jednostce nie występuje niepewność dalszej kontynuacji działalności jednostki. I. Nie zaszły zdarzenia, aniżeli powyżej wymienione, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Sprawozdanie za 2016 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2016 ROK

1. Nazwa, siedziba i adres, data wpisu i numer KRS wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące członków Zarządu KTO z pełnioną funkcją i adresem oraz cele statutowe KTO:

Nazwa: Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe

Siedziba: Kłodzko

Adres: ul. Daszyńskiego 12, 57-300 Kłodzko tel. (74) 867 04 99, e-mail: kto@zss.klodzko.pl www.kto.klodzko.pl oraz www.k-t-o.prv.pl

Data wpisu w KRS: 11.03.2002 r. w Sądzie Rejonowym Wrocław-Fabryczna

Numer KRS: 0000092490

REGON: 890419913

NIP: 883-14-25-812

Zarząd KTO:

 • Jerzy Didyk - prezes KTO zam. 57-300 Kłodzko, ul. Jasna 2
 • Janusz Laska - wiceprezes zam. 57-300 Kłodzko, ul. Św. Wojciecha 22
 • Dorota Kawińska-Domurad - sekretarz zam. 57-442 Wojbórz, Łączna 18/3
 • Grzegorz Sienkiewicz - skarbnik zam. 57-300 Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 4/1
 • Mariusz Mielczarek - członek zarządu zam. 57-300 Kłodzko, ul. Sienkiewicza 63/4

Cel statutowy: Celem Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego jest wzbogacanie możliwości edukacji dzieci i młodzieży poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury, turystyki i sportu.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:

a) prowadzenie przedszkoli,

b) szkolnictwo podstawowe,

c) działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie przedszkoli i szkolnictwa podstawowego,

d) szkolnictwo gimnazjalne,

e) szkolnictwo licealne ogólnokształcące,

f) działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego,

g) nauka języków obcych,

h) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie działalności placówek oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych oraz kulturalnych i sportowych, w szczególności finansowanych ze środków społecznych (pozabudżetowych).

2. Popularyzowanie wiedzy z zakresu oświaty, wychowania, kultury i sportu.

3. Wspieranie i podejmowanie działań zmierzających do poprawy poziomu nauczania.

4. Przygotowywanie do twórczego uczestnictwa w kulturze oraz uwrażliwianie na wartości moralne i estetyczne oraz problemy ochrony środowiska.

5. Otaczanie opieką oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych, a także zaniedbanych i nieprzystosowanych.

6. Popularyzację współdziałania z rodzicami w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia oraz prowadzenie poradnictwa dla rodziców, nauczycieli i uczniów.

7. Wspieranie inicjatyw i działania w dziedzinie medycyny szkolnej.

8. Prowadzenie działalności wydawniczej.

9. Tworzenie fundacji i innych form wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych na rzecz oświaty i wychowania.

10. Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach obowiązujących przepisów.

11. Zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących oświaty i wychowania, kultury i sportu.

12.Współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi, których cele działania są zbliżone do celów Stowarzyszenia.

13. Przeciwdziałanie patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży.

14. Przeciwdziałanie bezrobociu, zwłaszcza wśród młodzieży, poprzez w szczególności organizowanie kursów, szkoleń i innych form kształcenia.

15. Rozwijanie innych form działalności, służących celowi statutowemu Stowarzyszenia.

Główne zdarzenia prawne KTO w 2016 roku:

W roku 2016 KTO prowadziło:

 • Społeczną Szkołę Podstawową w Kłodzku
 • Gimnazjum Społeczne w Kłodzku
 • Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku

W roku 2016 KTO wydało nowe publikacje:

„KŁODZKO. Miejsca znane i zapomniane” - nakład: 500 egz.

„CZARODZIEJ” – nakład 300 szt.

„GLATZER PFFARKIRCHE” – nakład 300 szt.

„TAJEMNICA I CZARY GLACELLI” – nakład 500 szt.

„KOLOROWANKI KŁODZKIE” – nakład 600 szt.

„KALENDARZZSS NA 2017 rok” – nakład 300 szt.

Ponadto kontynuowano wydawanie periodyków:

Rocznik Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego za 2013, 2014, 2015 rok.

 • NETik nr 39. Spotkania z Polską.
 • NETik nr 40. Spotkania ze Społeczną.
 • NETik nr 41.

Zrealizowaliśmy następujące projekty społeczno-oświatowe:

„Exlibris Siedemdziesięciolecia” –finał XIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego

„Srebrne Gody Społecznej” - kontynuacja projektu

„Witaj majowa jutrzenko! X Kłodzka Lekcja Śpiewania Pieśni Patriotycznych”

„ERASMUS+” – projekt międzynarodowej wymiany wiedzy i umiejętności w ramach programu ERASMUS+ – kontynuacja projektu

„Szkolny Klub Ekologiczny” – kontynuacja z lat ubiegłych

„Konkurs na karykaturę roku” – szkolny projekt dydaktyczny

„Amatorska Liga Koszykówki” – sezon 2015/16 i 2016/2017

„Czeska Wiosna” –- projekt kulturalny dla mieszkańców Ziemi Kłodzkiej

„Secundo Aprilis” – projekt kulturalny dla mieszkańców Ziemi Kłodzkiej

„Keep clean be green” – polsko-litewski projekt edukacyjny

„Polska - Dania” – międzynarodowy projekt społeczno-edukacyjny - kontynuacja

„Darek Koźlik i Goście” – projekt kulturalny dla mieszkańców Ziemi Kłodzkiej

„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” – polsko-ukraiński projekt społeczny

„XXVII Rajd Spadającego Liścia” – dolnośląska impreza turystyczna

„Tajemnica i Czary Glacelli” – projekt historyczno-edukacyjny

„Tydzień Polski w Społecznej” – projekt dydaktyczny dla uczniów ZSS

„Debata oxfordzka - Samorząd” – projekt dydaktyczny dla uczniów ZSS

„Modernizacja budynku ZSS w Kłodzku”

„Remont i modernizacja Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Kłodzku”

3. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

i) wydawanie książek,

j) wydawanie czasopism i wydawnictwa periodycznych,

k) działalność wydawnicza pozostała,

l) działalność usługowa związana z przygotowaniem druku,

ł) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

m) reklama,

n) działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi,

o) działalność związana z organizacją targów i wystaw,

p) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

r) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

s) działalność w zakresie organizacji turystyki,

t) działalność w zakresie organizowania, promowania i zarządzania imprezami sportowymiw obiektach i poza nimi,

    u) działalność w zakresie organizowania, promowania i zarządzania przedstawień na żywo innych niż artystyczne lub sportowe, w obiektach lub poza nimi. wyłącznie Działalność wymieniona powyżej prowadzona jest jako działalność dodatkową w stosunku do prowadzonej działalności pożytku publicznego. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona jest wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

4. Uchwały Zarządu KTO.

lp z dnia nr uchwały treść

1. 4.03.2016 1/03.2016 Termin Walnego Zebrania KTO na dzień 12.04.2016 godz. 16:00 (I termin); 16:30 (II termin)

2. 4.03.2016 2/03.2016 Akceptacja Regulaminu przyjęć do klasy I SG w Kłodzku, na rok szkolny 2016/2017

3. 4.03.2016 3/03/2016 Wykreślenie z listy członków KTO następujących osób: Chojnacka Cecylia, Hajduga Gabriela, Jesio-nowska Grażyna, Klimes Sławomir, Dorota Klimanowska - Krakowiak, Kmiecik Marek, Kocoń Roman, Korczyńska Teresa, Lis Agnieszka, niebudek Edyta, Niedziela Grzegorz, Rychel Rafał, Sajdera Agnieszka, Stypuła Joanna, Tomaszewska Grażyna, Tomaszewski Przemysław

4. 21.04.2016 4/04/2016 O wyborze Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i członka Zarządku KTO

5. 21.04.2016 5/05/2016 Przyjęcie regulaminu przyjęć do klasy I Społecznego LO w Kłodzku na rok szkolny 2016/2017

6. 21.04.2016 6/04/2016 bniżenie czesnego za dzieci pana Krzysztofa Pogody do kwoty 460 zł miesięcznie od 31.12.2016

7. 21.04.2016 7/04/2016 Przyjęcie w poczet członków KTO Agnieszki Syrek

8. 21.04.2016 8/04/2016 Wszczęcie procedury windykacyjnej wobec dłużników w opłatach czesnego. Prowadzenie windykacji zleca się Kancelarii Prawnej Tadeusza Piskorza - Deneszewskieo

9. 12.05.2016 9/05/2016 Rozwiązanie umowy na realizację usług telekomunikacyjnych - telefon stacjonarny 748670499

10. 12.05.2016 10/05/2016 Zwolnienie pana Grzegorza Sienki-ewicza z wnoszenia opłat czesnego za dzieci do końca 2016 roku

11. 12.05.2016 11/05/2016 Przekazanie pracownikom sekretariatu Szkoły prowadzenia korespondencji KTO - przyjmowanie, nadawanie, dekretacja

12. 12.05.2016 12/05/2016 Wstrzymanie windykacji zaległości z tytułu opłat za czesne od pp. Pluta, w związku ze złożeniem przez nich wnioskiem

13. 12.05.2016 13/05/2016 Upoważnienie Prezesa do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności KTO za rok 2015

14. 09.06.2016 14/06/2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków KTO z dniu 23.06.2016 o godz. 16.00 - proponowany porządek obrad w załączeniu do uchwały

15. 09.06.2016 15/06/2016 Przystąpienie do konkursu organizowanego przez PZU dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych "PZU z kulturą"

16. 14.07.2016 16/07/2016 Dot. przyjęcia planów spłaty zadłużenia wobec KTO przez dłużników Agnieszka i Jarosław Metych (44.920 zł), Janusz i Krzysztof Heluszka (18.645 zł)

17. 14.07.2016 17/07/2016 Zlecenia dalszego postępowania na drodze prawnej przez Adwokata Tadeusza Piskorz – Deneszewski wobec dłużników A.P Gawlas (17360zł) i M.P. Czyszczoñ (10700zł).

18. 2016-08-29 18/08/2016 Upoważnienia mecenasa Tadeusza Piskorza - Deneszewskiego do przygotowania pisma w zakresie deklaracji KTO o chęci przystąpienia do przetargu na zakup działki i budynku od PKP.

19. 2016-09-26 19/09/2016 Zatwierdzenie sprawozdania finan-sowego ZSS w Kłodzku za 2015 rok

20. 2016-09-26 20/09/2016 Zwolnienie z opłat czesnego uczennicy Hanny Syrek za rok szkolny 2016/2017

21. 20.10.2016 21/10/2016 Przyjęcie wykazu osób zwolnionych z opłat czesnego, wysokości i okresu zwolnień oraz wykazu osób wobec których wszczęto postępowanie sądowe


5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł, odpłatnych świadczeń realizowanych przez KTO w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń, wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł (w pln).

a) wysokość uzyskanych przychodów w 2016 r: 123 955,89, w tym:

spadki - 0,00, zapisy - 0,00, darowizny - 28 120,99, składki członkowskie - 2 640,00, odpis 1% podatku - 16 833,90, dotacje - 22 200,00, pozostałe przychody - 41 385,74, przychód ze zedaży 12 596,00, przychód finansowy 179,26,

środki pochodzące ze źródeł publicznych - 22 200,00 w tym:

z budżetu państwa - 0,00, z samorządu wojewódzkiego - 0,00, z samorządu powiatowego - 7 000,00, z samorządu gminnego - 12 200,00, pozostałe instytucje (lasy i bank) - 3 000,00

odpłatne świadczenia realizowane w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń - 8 187,40, w tym:

działalność gospodarcza - 4 408,60, przychody finansowe - 179,26

b) wynik finansowy osiągnięty z działalności gospodarczej -40 764,22

c) procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 3,56%

6. Informacje o poniesionych kosztach:

Całkowite koszty poniesione w 2015 roku - 224 517,72, w tym:

realizację celów statutowych - 111 630,21 (nieodpłatnych - 100 467,19, odpłatnych - 11 163,02), administrację - 26 939,03, działalność gospodarczą - 45 172,82, koszty finansowe - 0,00, pozostałe koszty 40 775,66.

7. Dane o:

a) liczbie osób zatrudnionych w KTO - Członkowie i Zarząd KTO pracują na rzecz stowarzyszenia społecznie

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez KTO z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej - Członkowie i Zarząd KTO pracują na rzecz stowarzyszenia społecznie, nie pobierając wynagrodzenia za swoją pracę


c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów KTO oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia - Członkowie i Zarząd KTO pracują na rzecz stowarzyszenia społecznie

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia - KTO nie poniosło wydatków na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, KTO poniosło jedynie wydatki z tytułu umów o dzieło w kwocie 13.700,00 zł.

e) udzielanych przez KTO pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek nie udzielono

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku

lokat bankowych - 40.000,00 zł

środki na rachunkach bieżących - 5.991,00 zł

środki w kasie - 213,14 zł

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek - nie nabyto

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie - nie nabyto

i) nabytych pozostałych środkach trwałych

- nie nabyto

j) wartości aktywów i zobowiązań KTO ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych

suma aktywów - 469.476,91 zł

suma zobowiązań - 1.033,55 zł

8. Dane o działalności zleconej KTO przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wyniku finansowym tej działalności.

a) z budżetu państwa - 0,00

b) z samorządu wojewódzkiego - 0,00

c) z samorządu powiatowego - 7.000,00

d) z samorządu gminnego - 12.200,00

e) Wynik finansowy działalności zleconej - Wszystkie dotacje zostały prawidłowo, w terminie i w całej kwocie rozliczone. Podmioty państwowe i samorządowe nie wniosły zastrzeżeń do rozliczeń.

9. Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Brak zobowiązań przeterminowanych dotyczących: PIT-4, ZUS, CIT-2.

KTO składa deklarację podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4R oraz deklarację podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8.

Wszystkie deklaracje zostały złożone w terminie.

5. Informacja o przeprowadzonej w KTO kontroli i jej wyniku.

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna KTO dokonała oceny działalności statutowej i finansowej Zarządu KTO, w tym kontroli dokumentacji finansowej, w trakcie której stwierdzono, że wszystkie skontrolowane dokumenty finansowe są prawidłowo zewidencjonowane i opisane oraz podpisane przez osoby do tego uprawnione. Sprawozdanie finansowe za rok 2016 KTO prawidłowo odzwierciedla zdarzenia finansowe, w tym również rachunek zysków i strat. Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym pozytywnie ocenia działalność Zarządu oraz prowadzoną dokumentację finansową.

Kłodzko dnia 23.03.2017 r.


SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1 Nazwa, siedziba i adres organizacji: Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe, Kłodzko, ul. Daszyńskiego 15, 57-300 Kłodzko.

Sąd prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Data wpisu: 11.03.2002 rok.

Numer KRS: 0000092490

REGON: 890419913

Członkowie zarządu: Jerzy Didyk - prezes, Janusz Laska - wiceprezes, Dorota Kawińska-Domurad - sekretarz, Grzegorz Sienkiewicz - skarbnik, Mariusz Mielczarek - członek zarządu.

Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych:

Zespół szkół Społecznych w Kłodzku z siedzibą w Kłodzku ul. Daszyńskiego 12, 57-300 Kłodzko (jednostka sporządza samodzielnie sprawozdanie finansowe).

Celem statutowym Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego jest wzbogacenie możliwości edukacji dzieci i młodzieży poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury i sportu.

Do podstawowych zadań Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego należy:

a) prowadzenie nauczania w szkole podstawowej,

b) prowadzenie nauczania w gimnazjum,

c) prowadzenie nauczania w liceum ogólnokształcącym,

d) wydawania książek, broszur, folderów, map,

e) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,

f) wydawanie kalendarzy, plakatów, kart pocztowych,

g) składanie tekstów i obrazu,

h) kształcenie ustawiczne i inne formy kształcenia dorosłych i młodzieży.

Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe realizuje swoje cele poprzez:

a) Inicjowanie, organizowanie i wspieranie działalności placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych oraz kulturalnych i sportowych w szczególności finansowanych ze środków społecznych (pozabudżetowych),

b) Popularyzowanie wiedzy z zakresu oświaty, wychowania, kultury i sportu.

c) Wspieranie i podejmowanie działań zmierzających do poprawy poziomu nauczania.

d) Przygotowywanie do twórczego uczestnictwa w kulturze oraz uwrażliwienie na wartości moralne i estetyczne oraz problemy ochrony środowiska.

e) Otaczanie opieką oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych, a także zaniedbanych i nieprzystosowanych.

f) popularyzację współdziałania z rodzicami w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia oraz prowadzenie poradnictwa dla rodziców, nauczycieli i uczniów.

g) Wspieranie inicjatyw i działania w dziedzinie medycyny szkolnej.

h) Prowadzenie działalności wydawniczej.

2 Kłodzkie Towarzystwo oświatowe powstało na czas nieokreślony.

3 Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

4 Jednostka sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe. W jej skład nie wchodzą wewnętrzne podmioty organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

5 Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji dalszej działalności.

6 Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym.

7 Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami:

a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne.

b) Zobowiązania – wykazywane są w bilansie w kwocie wymagalnej zapłaty, ( należności i zobowiązania w walucie obcej nie wystąpiły).

c) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wykazywane są w wartościach nominalnych.

8 Fundusz jednostki – wykazano w wartościach nominalnych.

9 Jednostka nie wykorzystuje obcych maszyn i urządzeń na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innych umów.

10 W roku obrotowym nie nastąpiły zmiany sposobu kwalifikowania oraz wyceny aktywów i pasywów, w porównaniu do roku poprzedniego.

11 W roku obrotowym nie dokonano zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

12 Bilans – w załączeniu.

13 Rachunek zysków i strat – w załączeniu.


II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. 1 Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:

a) w roku obrotowym 2016 jednostka nie zakupiła środków trwałych, a umorzenie posiadanych kształtowało się następująco:

- projektor komputerowy 4 350,00zł - umorzenie wyniosło 138,67zł,

- kserokopiarka 6 200,00zł - umorzenie wyniosło 277,36zł,

- budynek 469 755,00zł - umorzenie wyniosło 11 743,88zł

b) w roku obrotowym jednostka nie zakupiła wartości niematerialnych i prawnych,

2 Jednostka posiada grunty użytkowane wieczyście.

3 Jednostka nie używa środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym leasingu.

4 Jednostka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządowych z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. Brak również zobowiązań przeterminowanych dotyczących PIT-4, ZUS, CIT-2.

5 Fundusz jednostki:

Łączna kwota funduszu jednostki wyniosła 567 936,39 zł.

Kapitał podstawowy wynosi 511 299,57 zł.

Zysk z lat poprzednich osi 103 590,04 zł.

Strata za rok 2016 wynosi 100 561,83 zł.

6 Jednostka w roku obrotowym 2016 nie tworzyła rezerw.

7 W jednostce w roku obrotowym 2016 nie tworzono odpisów aktualizujących wartości należności.

8 Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.

9 W jednostce nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów.

10 Zobowiązań zabezpieczonych na majątku brak.

11 Zobowiązań warunkowych brak.

B 1 Struktura przychodów:

Sprzedaż wydawnictw 12 596,00

Sprzedaż usług 27 723,20

Pozostałe przychody 13 841,80

Dotacje 22 200,00

1% podatku dochodowego 16 833,90

Składki KTO 2 640,00

Darowizny 28 120,99

Pozostałe przychody operacyjne 0,00

Przychody finansowe 0,00

RAZEM 123 955,89

Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe jest jednostką pożytku publicznego i nie prowadzi działalności nastawionej na zysk.

2 Odpisów aktualizujących środki trwałe – brak.

3 Odpisów aktualizujących wartość zapasów – brak.

4 Jednostka nie zaniechała żadnej z podstawowych działalności w roku obrotowym i nie przewiduje żadnej z działalności do zaniechania w roku następnym.

5 Jednostka wszystkie swoje przychody przeznacza na działalność statutową.

6 Struktura kosztów:

Koszty działalności operacyjnej:

- Amortyzacja 12 159,91

- Zużycie materiałów i energii 26 939,03

- Usługi obce 75 111,85

- Podatki i opłaty 647,70

- Wynagrodzenia 13 700,00

- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00

- Pozostałe koszty rodzajowe 95 959,23

w tym: podróże służbowe 450,00

- Pozostałe koszty operacyjne 0,00

Koszty finansowe 0,00

RAZEM 224 517,72

7 Jednostka nie posiada środków trwałych w budowie

8 Jednostka nie poniosła w ostatnim roku i nie planuje w roku następnym nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

9 W jednostce nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

C. Struktura środków pieniężnych w zł. Środki pieniężne i inne aktywa finansowe: Stan na początek roku / Stan na koniec roku

- środki pieniężne w kasie 751,42 / 213,14

- środki pieniężne na rachunkach bankowych 131 752,30 / 45 991,00

- środki pieniężne w drodze 0,00 / 0,00

- inne aktywa pieniężne 0,00 / 0,00

D. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu:

Jednostka w 2016 roku nie zawarła żadnych umów o pracę.

Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych w 2016 roku - 13 700,00

E. 1 W jednostce nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

2 Nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

3 Nie dokonano zmian zasad rachunkowości.

4 Dane liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

F. Jednostka nie prowadzi wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji.

G. Jednostka nie połączyła się z żadnym innym podmiotem.

H. W jednostce nie występuje niepewność dalszej kontynuacji działalności jednostki.

I. Nie zaszły zdarzenia, aniżeli powyżej wymienione, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Kłodzko 27-03-2017 Osoba, której powierzono księgi - Elżbieta MichałczakSprawozdanie za 2015 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2015 ROK

1. Nazwa, siedziba i adres, data wpisu i numer KRS wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące członków Zarządu KTO z pełnioną funkcją i adresem oraz cele statutowe KTO:

Nazwa: Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe

Siedziba: Kłodzko

Adres: ul. Daszyńskiego 12, 57-300 Kłodzko tel. (74) 867 04 99, e-mail: zss@pulsar.net.pl www.kto.klodzko.pl oraz www.k-t-o.prv.pl

Data wpisu w KRS: 11.03.2002 r. w Sądzie Rejonowym Wrocław-Fabryczna Numer KRS: 0000092490

REGON: 890419913

NIP: 883-14-25-812

Zarząd KTO: * Jerzy Didyk - prezes KTO zam. 57-300 Kłodzko, ul. Jasna 2

* Janusz Laska - wiceprezes zam. 57-300 Kłodzko, ul. Św. Wojciecha 22

* Dorota Kawińska-Domurad - sekretarz zam. 57-442 Wojbórz, Łączna 18/3

* Grzegorz Sienkiewicz - skarbnik zam. 57-300 Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 4/1

* Kamila Bijak - członek zarządu zam. 57-300 Kłodzko, ul.Bukowa 31

Cel statutowy: Celem Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego jest wzbogacanie możliwości edukacji dzieci i młodzieży poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury, turystyki i sportu.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest: a) prowadzenie przedszkoli, b) szkolnictwo podstawowe, c) działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie przedszkoli i szkolnictwa podstawowego, d) szkolnictwo gimnazjalne, e) szkolnictwo licealne ogólnokształcące, f) działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego, g) nauka języków obcych, h) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie działalności placówek oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych oraz kulturalnych i sportowych, w szczególności finansowanych ze środków społecznych (pozabudżetowych). 2. Popularyzowanie wiedzy z zakresu oświaty, wychowania, kultury i sportu. 3. Wspieranie i podejmowanie działań zmierzających do poprawy poziomu nauczania. 4. Przygotowywanie do twórczego uczestnictwa w kulturze oraz uwrażliwianie na wartości moralne i estetyczne oraz problemy ochrony środowiska. 5. Otaczanie opieką oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych, a także zaniedbanych i nieprzystosowanych. 6. Popularyzację współdziałania z rodzicami w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia oraz prowadzenie poradnictwa dla rodziców, nauczycieli i uczniów. 7. Wspieranie inicjatyw i działania w dziedzinie medycyny szkolnej. 8. Prowadzenie działalności wydawniczej. 9. Tworzenie fundacji i innych form wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych na rzecz oświaty i wychowania. 10. Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach obowiązujących przepisów. 11. Zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących oświaty i wychowania, kultury i sportu. 12.Współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi, których cele działania są zbliżone do celów Stowarzyszenia. 13. Przeciwdziałanie patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży. 14. Przeciwdziałanie bezrobociu, zwłaszcza wśród młodzieży, poprzez w szczególności organizowanie kursów, szkoleń i innych form kształcenia. 15. Rozwijanie innych form działalności, służących celowi statutowemu Stowarzyszenia.

Główne zdarzenia prawne KTO w 2015 roku:

W roku 2015 KTO prowadziło: Społeczną Szkołę Podstawową w Kłodzku, Gimnazjum Społeczne w Kłodzku, Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku

W roku 2015 KTO wydało nowe publikacje: „Widzieć Siebie” – nakład 300 szt., „Kalendarz na 2016 rok” – nakład 1.000 szt., „Śpiewnik – Raduje się serce!” – nakład 700 szt., „Pamiętnik z podróży” – nakład 300 szt.

Ponadto kontynuowano wydawanie periodyków: Rocznik Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego, NETik nr 38. Spotkania z Polską, NETik nr 39. Spotkania z Polską.

Zrealizowaliśmy następujące projekty społeczno-oświatowe:

„Wielki Turniej Kryptograficzny” - kontynuacja

„Wielki Turniej Ortograficzny” - kontynuacja

„DEKO-EKO” – kontynuacja projektu ekologicznego dla uczniów ZSS

„WODA” - projekt ekologiczny dla uczniów Kłodzka i okolic

„Witaj Maj! VIII Kłodzka Lekcja Śpiewania Pieśni Patriotycznych”

„Widzieć Siebie” - międzynarodowa wystawa fotografii artystycznej

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Społecznej Szkoły Podstawowej w Kłodzku” – kontynuacja z lat ubiegłych

„Dzień Czarów” - projekt dydaktyczny dla przedszkolaków z terenu Ziemi Kłodzkiej

„Amatorska Liga Koszykówki” - sezon 2014/15 i 2015/2016

„BIBLIA” - projekt kulturalno-edukacyjny dla mieszkańców Ziemi Kłodzkiej

„3 X FARSKY” - wystawa malarstwa, grafiki i rzeźby rodziny Farskich

„Srebrne Gody Społecznej ” - start projektu

„Exlibris Siedemdziesięciolecia” - XIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny

„Benefis Teatru Rapsodia” - projekt kulturalny dla mieszkańców Ziemi Kłodzkiej

„Benefis PiMBP w Kłodzku” - start projektu

„XXVI Rajd Spadającego Liścia” – dolnośląska impreza turystyczna

„11 Listopada. IX Kłodzka Lekcja Śpiewania Pieśni Patriotycznych”

„Solidarność inna niż wszystkie” - historyczno-patriotyczny projekt edukacyjny dla społeczności powiatu kłodzkiego

„Polska Solidarność” - wystawa i warsztaty dydaktyczne dla uczniów Kłodzka

"Wyrwij murom zęby krat" - koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego

„Modernizacja budynku ZSS w Kłodzku”

„Polska - Dania” – międzynarodowy projekt społeczno-edukacyjny - kontynuacja

„ERASMUS+” – projekt międzynarodowej wymiany wiedzy i umiejętności w ramach programu ERASMUS+ – start projektu


3. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. i) wydawanie książek, j) wydawanie czasopism i wydawnictwa periodycznych, k) działalność wydawnicza pozostała, l) działalność usługowa związana z przygotowaniem druku, ł) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, m) reklama, n) działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi, o) działalność związana z organizacją targów i wystaw, p) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana, r) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. s) działalność w zakresie organizacji turystyki, t) działalność w zakresie organizowania, promowania i zarządzania imprezami sportowymi w obiektach i poza nimi, u) działalność w zakresie organizowania, promowania i zarządzania przedstawień na żywo innych niż artystyczne lub sportowe, w obiektach lub poza nimi. wyłącznie Działalność wymieniona powyżej prowadzona jest jako działalność dodatkową w stosunku do prowadzonej działalności pożytku publicznego. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona jest wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

4. Uchwały Zarządu KTO.

Lp / Data / Nr uchwały/ Treść

1 / 13.01.2015 / 1/01/2015 / Wykreslenie 22 osób z listy członków KTO: Banaszek Dorota, Bogacka Maria, Ciechanowicz Paweł, Dziedzic Dariusz, Fitzerman Zenon, Galos Monika, Gracz Jolanta, Kinal Agnieszka, Kokot vel Kokocińska Maria, Kuczyńska Anna, Lichwa Elżbieta, Rychlińska Areta, Seweryn Ewa, Sieradzki jacek, Stasinskiewicz Helena, Strzelichowaska Jolanta, Wdowiak Anna, Woś Bolesław, Osicka Dorota, Tomczak Agnieszka, Suchańska katarzyna, Kozłowski Wojciech.

2 / 13.01.2015 / 02/01/201 / Przyjęcie w poczet członków KTO : Maja Bonczar, Izabela Śledź, Niedziela Grzegorz, Fiałkowski Wojciech.

3 / 03.07.2015 / 01/07/2015 / Przyjęcie w poczet członków KTO następujących osób : Magdaleny Głośnej Łabędź, Leokadii Zwaduch, Katarzyny Wojtaszek.

4 / 03.07.2015 / 02/07/2015 / Rozpoczęcie czynności zmierzających do przejęcia od Gminy Miejskiej Kłodzko nieruchomości przy ul.Z.Czarnego 8,przylegającego do terenu szkoły.

5 / 03.07.2015 / 03/07/2015 / Zwiększenie liczby uczniów w kl.I SG od roku szkolnego 2014/2015 do osiemnastu uczniów.

6 / 09.09.2015 / 01/09/2015 / Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ZSS Kłodzko za 2014 rok.

7 / 09.09.2015 / 02/09/2015 / Przyjęcie w poczet członków KTO Dike Błocka.

8 / 09.09.2015 / 03/09/2015 / Zatwierdzenie czesnego dla Kamili Bijak w wysokości 410 zł i zwolnieniu z wpisowego za Benedykta Bijaka.

9 / 02.11.2015 / 01/11/2015 / Obniżenie czesnego za szkołę dla pp.Pluta za Mikołaja i Stanisława Plutę o połowę kwoty za rok szkolny 2015/2016.

10 / 02.11.2015 / 02/11/2015 / Zwolnienie z opłat z tytułu czesnego dla Agnieszki Syrek za Hannę Syrek za rok szkolny 2015/2016.

11 / 21.12.2015 / 01/12/2015 / Przyjęcie w poczet członków KTO Magdaleny Pyciorak.

12 / 21.12.2015 / 02/12/2015 / Upoważnienie Grzegorza Sienkiewicza do jednoosobowego dokonywania operacji na rachunku bankowym.

5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł, odpłatnych świadczeń realizowanych przez KTO w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń, wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł (w pln).


a) wysokość uzyskanych przychodów w 2015 r: 208.438,74

w tym:

spadki 0,00

zapisy 0,00

darowizny 13.458,00

składki członkowskie 2.760,00

odpis 1% podatku 17.731,50

dotacje 129.346,24

pozostałe przychody operacyjne 7.238,00,

przychód ze sprzedaży 37.905,00

przychód finansowy 0,00

środki pochodzące ze źródeł publicznych 129.346,24

w tym:

z budżetu państwa 122.346,24

z samorządu wojewódzkiego 0,00

samorządu powiatowego 2.000,00

z samorządu gminnego 5.000,00

odpłatne świadczenia realizowane w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń 24 638,25

działalność gospodarcza 13 266,75

przychody finansowe 0,00


b) wynik finansowy osiągnięty z działalności gospodarczej - 7 828,81


c) procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 6,36 %


6. Informacje o poniesionych kosztach:

Całkowite koszty poniesione w 2015 roku: 104.848,70

w tym:

a) realizację celów statutowych 52.126,64 (nieodpłatnych 46.913,98, odpłatnych 5.212,66)

b) administrację 24.373,50

c) działalność gospodarczą 21.095,56

d) koszty finansowe 0,00

e) pozostałe koszty 7.253,00

  7. Dane o:

a) liczbie osób zatrudnionych w KTO: Członkowie i Zarząd KTO pracują na rzecz stowarzyszenia społecznie

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez KTO z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: Członkowie i Zarząd KTO pracują na rzecz stowarzyszenia społecznie, nie pobierając wynagrodzenia za swoją pracę

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów KTO oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: Członkowie i Zarząd KTO pracują na rzecz stowarzyszenia społecznie

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: KTO nie poniosło wydatków na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń KTO poniosło jedynie wydatki z tytułu umów o dzieło w kwocie 3.000,00 zł.

e) udzielanych przez KTO pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: nie udzielono

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: lokat bankowych 70.000,00 zł, środki na rachunkach bieżących: 61.752,30 zł, środki w kasie 751,42zł

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: nie nabyto

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: nie nabyto

i) nabytych pozostałych środkach trwałych: nie nabyto

j) wartości aktywów i zobowiązań KTO ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: suma aktywów 567.936,39 zł, suma zobowiązań 0,00 zł

8. Dane o działalności zleconej KTO przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wyniku finansowym tej działalności.

a) z budżetu państwa 122.346,24

b) z samorządu wojewódzkiego 0,00

c) z samorządu powiatowego 2.000,00

d) z samorządu gminnego 5.000,00

e) Wynik finansowy działalności zleconej: Wszystkie dotacje zostały prawidłowo, w terminie i w całej kwocie rozliczone. Podmioty państwowe i samorządowe nie wniosły zastrzeżeń do rozliczeń.

9. Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych: Brak zobowiązań przeterminowanych dotyczących: PIT-4, ZUS, CIT-2.KTO składa deklarację podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4R oraz deklarację podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8. Wszystkie deklaracje zostały złożone w terminie.

Informacja o przeprowadzonej w KTO kontroli i jej wyniku: W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna KTO dokonała oceny działalności statutowej i finansowej Zarządu KTO, w tym kontroli dokumentacji finansowej, w trakcie której stwierdzono, że wszystkie skontrolowane dokumenty finansowe są prawidłowo zewidencjonowane i opisane oraz podpisane przez osoby do tego uprawnione. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 KTO prawidłowo odzwierciedla zdarzenia finansowe, w tym również rachunek zysków i strat. Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym pozytywnie ocenia działalność Zarządu oraz prowadzoną dokumentację finansową.


Kłodzko dnia 22.03.2016 r.

Prezes KTO Jerzy Didyk

Wiceprezes KTO Janusz Laska

Skarbnik KTO Grzegorz Sienkiewicz

Sekretarz KTO Dorota Kwińska-Domurad

Członek Zarządu KTO Kamila Bijak


SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1 Nazwa, siedziba i adres organizacji:

Nazwa: Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe.

Siedziba: Kłodzko.

Adres: ul. Daszyńskiego 15, 57-300 Kłodzko.

Sąd prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Data wpisu: 11.03.2002 rok.

Numer KRS: 0000092490

REGON: 890419913

Członkowie zarządu: Jerzy Didyk - prezes, Janusz Laska - wiceprezes, Dorota Kawińska-Domurad - sekretarz, Grzegorz Sienkiewicz - skarbnik, Kamila Bijak - członek zarządu.

Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych: Zespół szkół Społecznych w Kłodzku z siedzibą w Kłodzku ul. Daszyńskiego 12, 57-300 Kłodzko (jednostka sporządza samodzielnie sprawozdanie finansowe).

Celem statutowym Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego jest wzbogacenie możliwości edukacji dzieci i młodzieży poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury i sportu. Do podstawowych zadań Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego należy: a) prowadzenie nauczania w szkole podstawowej, b) prowadzenie nauczania w gimnazjum, c) prowadzenie nauczania w liceum ogólnokształcącym, d) wydawania książek, broszur, folderów, map, e) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, f) wydawanie kalendarzy, plakatów, kart pocztowych, g) składanie tekstów i obrazu, h) kształcenie ustawiczne i inne formy kształcenia dorosłych i młodzieży.

Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe realizuje swoje cele poprzez: a) Inicjowanie, organizowanie i wspieranie działalności placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych oraz kulturalnych i sportowych w szczególności finansowanych ze środków społecznych (pozabudżetowych), b) Popularyzowanie wiedzy z zakresu oświaty, wychowania, kultury i sportu. c) Wspieranie i podejmowanie działań zmierzających do poprawy poziomu nauczania. d) Przygotowywanie do twórczego uczestnictwa w kulturze oraz uwrażliwienie na wartości moralne i estetyczne oraz problemy ochrony środowiska. e) Otaczanie opieką oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych, a także zaniedbanych i nieprzystosowanych. f) popularyzację współdziałania z rodzicami w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia oraz prowadzenie poradnictwa dla rodziców, nauczycieli i uczniów. g) Wspieranie inicjatyw i działania w dziedzinie medycyny szkolnej. h) Prowadzenie działalności wydawniczej.

2 Kłodzkie Towarzystwo oświatowe powstało na czas nieokreślony.

3 Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

4 Jednostka sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe. W jej skład nie wchodzą wewnętrzne podmioty organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

5 Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji dalszej działalności.

6 Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym.

7 Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami:

a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne.

b) Zobowiązania – wykazywane są w bilansie w kwocie wymagalnej zapłaty, (należności i zobowiązania w walucie obcej nie wystąpiły).

c) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wykazywane są w wartościach nominalnych.

8 Fundusz jednostki – wykazano w wartościach nominalnych.

9 Jednostka nie wykorzystuje obcych maszyn i urządzeń na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innych umów.

10 W roku obrotowym nie nastąpiły zmiany sposobu kwalifikowania oraz wyceny aktywów i pasywów, w porównaniu do roku poprzedniego.

11 W roku obrotowym nie dokonano zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

12 Bilans –w załączeniu.

13 Rachunek zysków i strat – w załączeniu.


II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. 1 Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:

a) w roku obrotowym 2014 jednostka nie zakupiła środków trwałych, a umorzenie posiadanych kształtowało się następująco:

- projektor komputerowy 4 350,00zł - umorzenie wyniosło 138,67zł,

- kserokopiarka 6 200,00zł - umorzenie wyniosło 277,36zł,

- budynek 469 755,00zł - umorzenie wyniosło 11 743,88zł

b) w roku obrotowym jednostka nie zakupiła wartości niematerialnych i prawnych,

2 Jednostka posiada grunty użytkowane wieczyście.

3 Jednostka nie używa środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym leasingu.

4 Jednostka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządowych z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. Brak również zobowiązań przeterminowanych dotyczących PIT-4, ZUS, CIT-2.

5 Fundusz jednostki:

Łączna kwota funduszu jednostki wyniosła 567 936,39 zł.

Kapitał podstawowy wynosi 511 299,57 zł.

Strata z lat poprzednich wynosi -46 953,22 zł.

Zysk za 2015 rok wynosi 103 590,04 zł.

6 Jednostka w roku obrotowym 2015 nie tworzyła rezerw.

7 W jednostce w roku obrotowym 2015 nie tworzono odpisów aktualizujących wartości należności.

8 Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.

9 W jednostce nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów.

10 Zobowiązań zabezpieczonych na majątku brak.

11 Zobowiązań warunkowych brak.

B 1 Struktura przychodów:

Sprzedaż wydawnictw 12 835,00

Sprzedaż usług 25 070,00

Pozostałe przychody 7 238,00

Dotacje 129 346,24

1% podatku dochodowego 17 731,50

Składki KTO 2 760,00

Darowizny 13 458,00

Pozostałe przychody operacyjne 0,00

Przychody finansowe 0,00

RAZEM 208 438,74

Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe jest jednostką pożytku publicznego i nie prowadzi działalności nastawionej na zysk.

2 Odpisów aktualizujących środki trwałe – brak.

3 Odpisów aktualizujących wartość zapasów – brak.

4 Jednostka nie zaniechała żadnej z podstawowych działalności w roku obrotowym i nie przewiduje żadnej z działalności do zaniechania w roku następnym.

5 Jednostka wszystkie swoje przychody przeznacza na działalność statutową.

6 Struktura kosztów:

Koszty działalności operacyjnej:

Amortyzacja 12 159,91

Zużycie materiałów i energii 24 373,50

Usługi obce 56 942,29

Podatki i opłaty 30,00

Wynagrodzenia 3 000,00

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00

Pozostałe koszty rodzajowe 1 090,00

w tym:

podróże służbowe 1 090,00

Pozostałe koszty operacyjne 7 253,00

Koszty finansowe 0,00

RAZEM 104 848,70

7 Jednostka nie posiada środków trwałych w budowie.

8 Jednostka nie poniosła w ostatnim roku i nie planuje w roku następnym nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

9 W jednostce nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

C. Struktura środków pieniężnych w zł.:

Środki pieniężne i inne aktywa finansowe / Stan na początek roku / Stan na koniec roku

środki pieniężne w kasie 410,51 / 751,42

środki pieniężne na rachunkach bankowych 29 736,35 / 131 752,30

środki pieniężne w drodze 0,00 / 0,00

inne aktywa pieniężne 0,00 / 0,00

D. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu: Jednostka w 2015 roku nie zawarła żadnych umów o pracę, wypłacone wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych: 2015 rok - 3 000,00

E. 1 W jednostce nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

2 Nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

3 Nie dokonano zmian zasad rachunkowości.

4 Dane liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

F. Jednostka nie prowadzi wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji.

G. Jednostka nie połączyła się z żadnym innym podmiotem.

H. W jednostce nie występuje niepewność dalszej kontynuacji działalności jednostki.

I. Nie zaszły zdarzenia, aniżeli powyżej wymienione, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Miejsce i data sporządzenia: Kłodzko 22-03-2016

Osoba, której powierzono księgi: Elżbieta Michałczak

Zarząd jednostki:

Prezes Jerzy Didyk

Wiceprezes Janusz Laska

Sekretarz Dorota Kawińska-Domurad

Skarbnik Grzegorz Sienkiewicz

Członek Zarządu Kamila Bijak


AKTYWA - BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015 ROK

Stan na dn. zamknięcia ksiąg rachunkowych 2014 / Stan na dn. zamknięcia ksiąg rachunkowych 2015

A. AKTYWA TRWAŁE 461 000,58 / 435 432,67

I Wartości niematerialne i prawne 0,00 / 0,00

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 / 0,00

2 Wartość firmy ,00 / 0,00

3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 / 0,00

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0, 00 / 0,00

II Rzeczowe aktywa trwałe 461 000,58 / 435 432,67

1 Środki trwałe 461 000,58 / 435 432,67

a Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 58 869,10 / 58 869,10

b Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 387 469,18 / 375 725,30

c Urządzenia techniczne i maszyny 0,00 / 0,00

d Środki transportu 0,00 / 0,00

e Inne srodki trwałe 1 254,30 / 838,27

2 Środki trwałe w budowie 0,00 / 0,00

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 / 0,00

III Należności długoterminowe 0,00 / 0,00

1 Od jednostek powiązanych 0,00 / 0,00

2 Od pozostałych jednostek 0,00 / 0,00

IV Inwestycje długoterminowe 0,00 / 0,00

1 Nieruchomości 0,00 / 0,00

2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 / 0,00

3 Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 / 0,00

a W jednostkach powiązanych 0,00 / 0,00

b W pozostałych jednostkach 0,00 / 0,00

4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 / 0,00

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 / 0,00

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 / 0,00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 / 0,00

B. AKTYWA OBROTOWE 30 146,86 / 132 503,72

I Zapasy 0,00 / 0,00

1 Materiały 0,00 / 0,00

2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 / 0,00

3 Produkty gotowe 0,00 / 0,00

4 Towary 0,00 / 0,00

5 Zaliczki na dostawy 0,00 / 0,00

II Należności krótkoterminowe 0,00 / 0,00

1 Należności od jednostek powiązanych 0,00 / 0,00

a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0,00 / 0,00

do 12 m-cy 0,00 / 0,00

powyżej 12 m-cy 0,00 / 0,00

b inne 0,00 / 0,00

2 Należności od pozostałych jednostek 0,00 / 0,00

a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0,00 / 0,00

do 12 m-cy 0,00 / 0,00

powyżej 12 m-cy 0,00 / 0,00

b z tyt. Podatku, dotacji, ceł, ubezp. Społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 0,00 / 0,00

c inne 0,00 / 0,00

d dochodzone na drodze sądowej 0,00 / 0,00

III Inwestycje krótkoterminowe 30 146,86 / 132 503,72

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 30 146,86 / 132 503,72

a W jednostkach powiązanych 0,00 / 0,00

b W pozostałych jednostkach 0,00 / 0,00

c Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 30 146,86 / 132 503,72

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 30 146,86 / 132 503,72

inne środki pieniężne 0,00 / 0,00

inne aktywa pieniężne 0,00 / 0,00

2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 / 0,00

IV Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 0,00 / 0,00

SUMA AKTYWÓW 491 147,44 / 567 936,39

KTO BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015 ROK


PASYWA - BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015

Stan na dn. zamknięcia ksiąg rachunkowych 2014 / Stan na dn. zamknięcia ksiąg rachunkowych 2015

A. FUNDUSZ WŁASNY 491 147,44 / 567 936,39

I Fundusz jednostki 538 100,66 / 511 299,57

II Należne wplaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 / 0,00

III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 / 0,00

IV Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 / 0,00

V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 / 0,00

VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 / 0,00

VII Zysk (strata) z lat ubiegłych -36 965,03 / -46 953,22

VIII Zysk (strata) netto -9 988,19 / 103 590,04

IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 / 0,00

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 0,00 / 0,00

I Rezerwy na zobowiązania 0,00 / 0,00

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 / 0,00

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 / 0,00

a długoterminowa 0,00 / 0,00

b krótkoterminowa 0,00 / 0,00

3 Pozostałe rezerwy 0,00 / 0,00

2 Od pozostałych jednostek 0,00 / 0,00

a długoterminowe 0,00 / 0,00

b krótkoterminowe 0,00 / 0,00

II Zobowiązania długoterminowe 0,00 / 0,00

1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 / 0,00

2 Wobec pozostałych jednostek 0,00 / 0,00

a Kredyty i pożyczki 0,00 / 0,00

b Z tyt. Emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 / 0,00

c Inne zobowiązania finansowe 0,00 / 0,00

d Inne 0,00 / 0,00

III Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 / 0,00

1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 / 0,00

a Z tyt. Dostaw i usług o okresie wymagalności 0,00 / 0,00

do 12 m-cy 0,00 / 0,00

powyżej 12 m-cy 0,00 / 0,00

b Inne 0,00 / 0,00

2 Wobec pozostałych jednostek 0,00 / 0,00

a Kredyty i pożyczki 0,00 / 0,00

b Z tyt. Emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 / 0,00

c Inne zobowiązania finansowe 0,00 / 0,00

d Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0,00 / 0,00

do 12 m-cy 0,00 / 0,00

powyżej 12 m-cy 0,00 / 0,00

e Zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 / 0,00

f Zobowiązania wekslowe 0,00 / 0,00

g z tyt. podatku, dotacji, ceł, ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 0,00 / 0,00

h Z tyt. Wynagrodzeń 0,00 / 0,00

I inne 0,00 / 0,00

3 Fundusze specjalne 0,00 / 0,00

IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 / 0,00

1 Ujemna wartość firmy 0,00 / 0,00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 / 0,00

a Długoterminowe 0,00 / 0,00

b Krótkoterminowe 0,00 / 0,00

SUMA PASYW 491 147,44 / 567 936,39


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015 ROK

Stan na dn. zamknięcia ksiąg rachunkowych 2014 / Stan na dn. zamknięcia ksiąg rachunkowych 2015

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM 15 297,00 / 37 905,00

1 Od jednostek powiązanych 0,00 / 0,00

I Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 0,00 / 25 070,00

II Zmiana stanów produktów (zwiększenie-wartość doddana, zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 / 0,00

III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 / 0,00

IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 15 297,00 / 12 835,00

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 97 298,49 / 104 848,70

I Amortyzacja 12 575,94 / 12 159,91

II Zużycie materiałów i energii 13 002,22 / 24 373,50

III Usługi obce 45 666,08 / 56 942,29

IV Podatki i opłaty, w tym 416,00 / 30,00

1 Podatek akcyzowy 0,00 / 0,00

V Wynagrodzenia 1 680,00 / 3 000,00

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 / 0,00

VII Pozostałe koszty rodzajowe 23 958,25 / 8 343,00

VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 / 0,00

C. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY -82 001,49 / -66 943,70

D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 72 013,30 / 170 533,74

I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 / 0,00

II Dotacje 20 100,00 / 129 346,24

III Inne przychody operacyjne 51 913,30 / 41 187,50

E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 0,00 / 0,00

I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 / 0,00

II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 / 0,00

III Inne koszty operacyjne 0,00 / 0,00

F. ZYSK/STRATA Z DZIAŁANOŚCI OPERACYJNEJ -9 988,19 / 103 590,04

G. PRZYCHODY FINANSOWE 0,00 / 0,00

I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym 0,00 / 0,00

1 Od jednostek powiązanych 0,00 / 0,00

II Odsetki, w tym 0,00 / 0,00

1 Od jednostek powiązanych 0,00 / 0,00

III Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 / 0,00

IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 / 0,00

V Inne 0,00 / 0,00

H. KOSZTY FINANSOWE 0,00 / 0,00

I Odsetki, w tym 0,00 / 0,00

1 Dla jednostek powiązanych 0,00 / 0,00

II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 / 0,00

III Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 / 0,00

IV Inne 0,00 / 0,00

I. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ -9 988,19 / 103 590,04

J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH 0,00 / 0,00

I Zyski nadzwyczajne 0,00 / 0,00

II Straty nadzwyczajne 0,00 / 0,00

K. ZYSK/STRATA BRUTTO -9 988,19 / 103 590,04

L. PODATEK DOCHODOWY 0,00 / 0,00

M. POZOSTAŁY OBOWIĄZEK ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIEKSZENIA STRATY) 0,00 / 0,00

N. ZYSK/STRATA NETTO -9 988,19 / 103 590,04

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKSprawozdanie za 2014 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2014 ROK

zgodne z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku Dz.U. Nr 50 poz. 529

1. Nazwa, siedziba i adres, data wpisu i numer KRS wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące członków Zarządu KTO z pełnioną funkcją i adresem oraz cele statutowe KTO:

Nazwa: Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe

Siedziba: Kłodzko

Adres: ul. Daszyńskiego 12, 57-300 Kłodzko tel. (74) 867 04 99, e-mail: zss@pulsar.net.pl www.kto.klodzko.pl oraz www.k-t-o.prv.pl

Data wpisu w KRS: 11.03.2002 r. w Sądzie Rejonowym Wrocław-Fabryczna

Numer KRS: 0000092490

REGON: 890419913

NIP: 883-14-25-812

Zarząd KTO: * Jerzy Didyk - prezes KTO zam. 57-300 Kłodzko, ul. Jasna 2

* Janusz Laska - wiceprezes zam. 57-300 Kłodzko, ul. Św. Wojciecha 22

* Dorota Kawińska-Domurad - sekretarz zam. 57-442 Wojbórz, Łączna 18/3

* Grzegorz Sienkiewicz - skarbnik zam. 57-300 Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 4/1

* Kamila Bijak - członek zarządu zam. 57-300 Kłodzko, ul.Bukowa 31

 Cel statutowy: Celem Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego jest wzbogacanie możliwości edukacji dzieci i młodzieży poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury, turystyki i sportu.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest: a) prowadzenie przedszkoli, b) szkolnictwo podstawowe, c) działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie przedszkoli i szkolnictwa podstawowego, d) szkolnictwo gimnazjalne, e) szkolnictwo licealne ogólnokształcące, f) działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego, g) nauka języków obcych, h) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane,

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie działalności placówek oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych oraz kulturalnych i sportowych, w szczególności finansowanych ze środków społecznych (pozabudżetowych). 2. Popularyzowanie wiedzy z zakresu oświaty, wychowania, kultury i sportu. 3. Wspieranie i podejmowanie działań zmierzających do poprawy poziomu nauczania. 4. Przygotowywanie do twórczego uczestnictwa w kulturze oraz uwrażliwianie na wartości moralne i estetyczne oraz problemy ochrony środowiska. 5. Otaczanie opieką oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych, a także zaniedbanych i nieprzystosowanych. 6. Popularyzację współdziałania z rodzicami w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia oraz prowadzenie poradnictwa dla rodziców, nauczycieli i uczniów. 7. Wspieranie inicjatyw i działania w dziedzinie medycyny szkolnej. 8. Prowadzenie działalności wydawniczej. 9. Tworzenie fundacji i innych form wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych na rzecz oświaty i wychowania. 10. Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach obowiązujących przepisów. 11. Zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących oświaty i wychowania, kultury i sportu. 12.Współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi, których cele działania są zbliżone do celów Stowarzyszenia. 13. Przeciwdziałanie patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży. 14. Przeciwdziałanie bezrobociu, zwłaszcza wśród młodzieży, poprzez w szczególności organizowanie kursów, szkoleń i innych form kształcenia. 15. Rozwijanie innych form działalności, służących celowi statutowemu Stowarzyszenia.


Główne zdarzenia prawne KTO w 2014 roku:

W roku 2014 KTO prowadziło: * Społeczną Szkołę Podstawową w Kłodzku * Gimnazjum Społeczne w Kłodzku

    * Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku

W roku 2014 KTO wydało nowe publikacje:

   „Umykają mi chwile” – nakład 300 szt.
   „Tam i z powrotem” – nakład 300 szt.
   „Ścieżka edukacyjna LASKI” – nakład 500 szt.
   „Na rajdowym szlaku” – nakład 700 szt.

Ponadto kontynuowano wydawanie periodyków:

   * Rocznik Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego
   * NETik nr 36. Spotkania z Polską.
   * NETiknr 37. Spotkania z Polską.

Zrealizowaliśmy następujące projekty społeczno-oświatowe:

   „Umykają mi chwile” - wieczór artystyczny Marii Dzierżyńskiej
  „Vivat 3 Maj! Szósta Kłodzka Lekcja Śpiewania”
  Wystawa plastyczna „POZYTYWNI. Malwina Karp i Goście” prezentująca twórczość kilkudziesięciu plastyków Ziemi Kłodzkiej
  Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Społecznej Szkoły Podstawowej w Kłodzku – kontynuacja z lat ubiegłych
  „Polskie Pory Roku” - kontynuacja z roku 2013
  Amatorska Liga Koszykówki sezon 2013/14 i 2014/2015
  „Grunwald 2014” - projekt edukacyjny dla uczniów ZSS
  „IKONY” - wystawa malarstwa Małgorzaty Dawidiuk
  „Wspomnienie” - premiera spektaklu teatralnego Teatru Rapsodia
  XXV Rajd Spadającego Liścia – dolnośląska impreza turystyczna 
  DEKO-EKO – projekt ekologiczny dla uczniów ZSS
  „11 Listopada. Siódma Kłodzka Lekcja Śpiewania”
  „Stan Wojenny w Polsce” - projekt edukacyjny dla społeczności powiatu kłodzkiego
  „Kolędowy korowód” - impreza społeczno-kulturalna na ulicach Kłodzka
  Modernizacja budynku ZSS w Kłodzku
  Ścieżka Edukacyjna LASKI – kontynuacja z 2013 roku
  Dania – międzynarodowy projekt społeczno-edukacyjny - kontynuacja
  „Differences are Richness” – projekt międzynarodowej wymiany wiedzy i umiejętności w ramach programu Commenius – kontynuacja z lat ubiegłych


3. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

i) wydawanie książek, j) wydawanie czasopism i wydawnictwa periodycznych, k) działalność wydawnicza pozostała, l) działalność usługowa związana z przygotowaniem druku, ł) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, m) reklama, n) działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi, o) działalność związana z organizacją targów i wystaw, p) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana, r) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. s) działalność w zakresie organizacji turystyki, t) działalność w zakresie organizowania, promowania i zarządzania imprezami sportowymi w obiektach i poza nimi,

    u) działalność w zakresie organizowania, promowania i zarządzania przedstawień na żywo innych niż artystyczne lub sportowe, w obiektach lub poza nimi. wyłącznie Działalność wymieniona powyżej prowadzona jest jako działalność dodatkową w stosunku do prowadzonej działalności pożytku publicznego. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona jest wyłącznie na działalność pożytku publicznego.


4. Uchwały Zarządu KTO.

Numer / Data podjęcia / W sprawie: 1.01.2014 / 30.01.2014 / Przyjęcie nowych członków KTO: Doroty Chodorowskiej i Agnieszki Kinal 2.01.2014 / 30.01.2014 / Zwolnienie z opłat za czesne Agnieszki Syrek za rok szkolny 2013/2014. Pismo było pozytywnie zaopiniowane przez Dyrektor ZSS. 3.01.2014 / 30.01.2014 / Wykreślenie z listy członków KTO następujące osoby : Zenona Szelezińska, Andrzej Pastuszko, Elżbieta Gębalska, Aurelia Pawlik, Agata Chilińska. 4.01.2014 / 30.01.2014 / Ustalenie terminu Walnego Zebrania Członków KTO na 01.04.2014r. 1.03.2014 / 31.03.2014 / Zatwierdzenie Regulaminu przyjęć do kl.I SG ZSS,I SLO ZSS oraz procedur. 2.03.2014 / 31.03.2014 / Przyjęcie w poczet członków KTO Doroty Stępniewicz-Ogórek. 3.03.2014 / 31.03.2014 / Uchwała dotycząca pokrycia straty za rok 2013 w wysokości 36 965 zł z zysków z okresów przyszłych. 1.09.2014 / 16.09.2014 / Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ZSS za rok 2013. 2.09.2014 / 16.09.2014 / Przyjecie w poczet członków KTO : Wojciecha Kołosowskiego, Joanny Stypuły, Agnieszki Tomczak, Agnieszki Lis. 1.11.2014 / 19.11.2014 / Przyjęcie w poczet członków KTO : Heleny Sołtysik-Bileckiej. 2.11.2014 / 19.11.2014 / Uchwała dotycząca podziału wpływów z 1 % podatku. Zgodnie z wpływami Zarząd KTO przekazuje środki na wytyczone cele. 3.11.2014 / 19.11.2014 / Uchwała dotycząca przekazania środków finansowych z konta KTO na projekt „Widzieć siebie” organizowany przez J.Laskę.

5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł, odpłatnych świadczeń realizowanych przez KTO w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń, wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł (w pln).

a) wysokość uzyskanych przychodów w 2014 r 87 310,30

  w tym:	
  - spadki						        0,00
  - zapisy							    0,00
  - darowizny							 20 805,00
  - składki członkowskie					  4 110,00
  - odpis 1% podatku						 21 668,30
  - dotacje                           21 100,00
  - pozostałe przychody operacyjne                3 230,00
  - przychód ze sprzedaży                    17 397,00
  - przychód finansowy                        0,00
  - środki pochodzące ze źródeł publicznych w tym:	
    - z budżetu państwa 			            0,00
    - z samorządu wojewódzkiego	          	 16 600,00 
    - z samorządu powiatowego			      3 500,00 
    - z samorządu gminnego				        0,00
  - odpłatne świadczenia realizowane w ramach celów
   statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń     1 308,05
  - działalność gospodarcza 					  6 088,95
  - przychody finansowe	 			        0,00

b) wynik finansowy osiągnięty z działalności gospodarczej -13 487,51

c) procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności

  gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł    6,97%					 		


6. Informacje o poniesionych kosztach:

Całkowite koszty poniesione w 2014 roku 97 298,49 w tym: a) realizację celów statutowych 51 015,23

       	- nieodpłatnych     		      45 913,71
       	- odpłatnych      				   5 101,52

b) administrację 13 002,22 c) działalność gospodarczą 19 576,46 d) koszty finansowe 0,00 e) pozostałe koszty 13 704,58

  7. Dane o:

a) liczbie osób zatrudnionych w KTO: Członkowie i Zarząd KTO pracują na rzecz stowarzyszenia społecznie

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez KTO z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: Członkowie i Zarząd KTO pracują na rzecz stowarzyszenia społecznie, nie pobierając wynagrodzenia za swoją pracę

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów KTO oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: Członkowie i Zarząd KTO pracują na rzecz stowarzyszenia społecznie

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: KTO nie poniosło wydatków na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, KTO poniosło jedynie wydatki z tytułu umów o dzieło w kwocie 1 680,00 zł.

e) udzielanych przez KTO pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek - nie udzielono

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku

  lokat bankowych                               0,00 zł
  środki na rachunkach bieżących 	                  29 736,35 zł
  środki w kasie                               410,51zł

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek - nie nabyto

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie - nie nabyto

i) nabytych pozostałych środkach trwałych - nie nabyto

j) wartości aktywów i zobowiązań KTO ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych

  suma aktywów 						       491 147,44 zł
  suma zobowiązań						  	      0,00 zł

8. Dane o działalności zleconej KTO przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wyniku finansowym tej działalności. a) z budżetu państwa 0,00 b) z samorządu wojewódzkiego 16.600,00 c) z samorządu powiatowego 3 500,00 d) z samorządu gminnego 0,00 e) Wynik finansowy działalności zleconej: Wszystkie dotacje zostały prawidłowo, w terminie i w całej kwocie rozliczone. Podmioty państwowe i samorządowe nie wniosły zastrzeżeń do rozliczeń.

9. Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych. Brak zobowiązań przeterminowanych dotyczących: PIT-4, ZUS, CIT-2. KTO składa deklarację podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4R oraz deklarację podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8. Wszystkie deklaracje zostały złożone w terminie.

Informacja o przeprowadzonej w KTO kontroli i jej wyniku: W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna KTO dokonała oceny działalności statutowej i finansowej Zarządu KTO, w tym kontroli dokumentacji finansowej, w trakcie której stwierdzono, że wszystkie skontrolowane dokumenty finansowe są prawidłowo zewidencjonowane i opisane oraz podpisane przez osoby do tego uprawnione. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 KTO prawidłowo odzwierciedla zdarzenia finansowe, w tym również rachunek zysków i strat. Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym pozytywnie ocenia działalność Zarządu oraz prowadzoną dokumentacje finansową.


SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe Ul. Daszyńskiego 12 57-300 Kłodzko NIP 8831425812

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1 Nazwa, siedziba i adres organizacji: Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe, Kłodzko, ul. Daszyńskiego 15, 57-300 Kłodzko. Sąd prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Data wpisu: 11.03.2002 rok. Numer KRS: 0000092490 REGON: 890419913 Członkowie zarządu: - Jerzy Didyk - prezes - Janusz Laska - wiceprezes - Dorota Kawińska-Domurad - sekretarz - Grzegorz Sienkiewicz - skarbnik - Kamila Bijak - członek zarządu Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych: - Zespół szkół Społecznych w Kłodzku z siedzibą w Kłodzku ul. Daszyńskiego 12, 57-300 Kłodzko (jednostka sporządza samodzielnie sprawozdanie finansowe).

Celem statutowym Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego jest wzbogacenie możliwości edukacji dzieci i młodzieży poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury i sportu. Do podstawowych zadań Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego należy: a) prowadzenie nauczania w szkole podstawowej, b) prowadzenie nauczania w gimnazjum, c) prowadzenie nauczania w liceum ogólnokształcącym, d) wydawania książek, broszur, folderów, map, e) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, f) wydawanie kalendarzy, plakatów, kart pocztowych, g) składanie tekstów i obrazu, h) kształcenie ustawiczne i inne formy kształcenia dorosłych i młodzieży. Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe realizuje swoje cele poprzez: a) Inicjowanie, organizowanie i wspieranie działalności placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych oraz kulturalnych i sportowych w szczególności finansowanych ze środków społecznych (pozabudżetowych), b) Popularyzowanie wiedzy z zakresu oświaty, wychowania, kultury i sportu. c) Wspieranie i podejmowanie działań zmierzających do poprawy poziomu nauczania. d) Przygotowywanie do twórczego uczestnictwa w kulturze oraz uwrażliwienie na wartości moralne i estetyczne oraz problemy ochrony środowiska. e) Otaczanie opieką oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych, a także zaniedbanych i nieprzystosowanych. f) popularyzację współdziałania z rodzicami w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia oraz prowadzenie poradnictwa dla rodziców, nauczycieli i uczniów. g) Wspieranie inicjatyw i działania w dziedzinie medycyny szkolnej. h) Prowadzenie działalności wydawniczej.

2 Kłodzkie Towarzystwo oświatowe powstało na czas nieokreślony.

3 Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

4 Jednostka sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe. W jej skład nie wchodzą wewnętrzne podmioty organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

5 Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji dalszej działalności.

6 Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym.

7 Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami: a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. b) Zobowiązania – wykazywane są w bilansie w kwocie wymagalnej zapłaty, ( należności i zobowiązania w walucie obcej nie wystąpiły). c) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wykazywane są w wartościach nominalnych.

8 Fundusz jednostki – wykazano w wartościach nominalnych.

9 Jednostka nie wykorzystuje obcych maszyn i urządzeń na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innych umów.

10 W roku obrotowym nie nastąpiły zmiany sposobu kwalifikowania oraz wyceny aktywów i pasywów, w porównaniu do roku poprzedniego.

11 W roku obrotowym nie dokonano zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

12 Bilans –w załączeniu.

13 Rachunek zysków i strat – w załączeniu.


II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. 1 Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych: a) w roku obrotowym 2014 jednostka nie zakupiła środków trwałych, a umorzenie posiadanych kształtowało się następująco: - projektor komputerowy 4 350,00zł - umorzenie wyniosło 313,20zł, - kserokopiarka 6 200,00zł - umorzenie wyniosło 505,74zł, - budynek 469 755,00zł - umorzenie wyniosło 11 757,00zł b) w roku obrotowym jednostka nie zakupiła wartości niematerialnych i prawnych,

2 Jednostka posiada grunty użytkowane wieczyście.

3 Jednostka nie używa środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym leasingu.

4 Jednostka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządowych z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. Brak również zobowiązań przeterminowanych dotyczących PIT-4, ZUS, CIT-2.

5 Fundusz jednostki:

 Łączna kwota funduszu jednostki wyniosła  491 147,44 zł.
 Kapitał podstawowy wynosi         538 100,66 zł.
 Strata z lat poprzednich wynosi      -36 965,03 zł.
 Strata za 2014 rok wynosi          -9 988,19 zł.

6 Jednostka w roku obrotowym 2014 nie tworzyła rezerw.

7 W jednostce w roku obrotowym 2014 nie tworzono odpisów aktualizujących wartości należności.

8 Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.

9 W jednostce nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów.

10 Zobowiązań zabezpieczonych na majątku brak.

11 Zobowiązań warunkowych brak.

B 1 Struktura przychodów:

  - Sprzedaż wydawnictw      15 297,00
  - Sprzedaż usług         2 100,00
  - Pozostałe przychody       3 230,00
   Dotacje            20 100,00
   1% podatku dochodowego     21 668,30
   Składki KTO           4 110,00
   Darowizny           20 805,00
   Pozostałe przychody operacyjne   0,00
   Przychody finansowe         0,00
   RAZEM             87 310,30

Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe jest jednostką pożytku publicznego i nie prowadzi działalności nastawionej na zysk.

2 Odpisów aktualizujących środki trwałe – brak.

3 Odpisów aktualizujących wartość zapasów – brak.

4 Jednostka nie zaniechała żadnej z podstawowych działalności w roku obrotowym i nie przewiduje żadnej z działalności do zaniechania w roku następnym.

5 Jednostka wszystkie swoje przychody przeznacza na działalność statutową.

6 Struktura kosztów: Koszty działalności operacyjnej:

  - Amortyzacja 12 575,94
  - Zużycie materiałów i energii         13 002,22
  - Usługi obce                 45 666,08
  - Podatki i opłaty                416,00
  - Wynagrodzenia                 1 680,00
  - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia    0,00
  - Pozostałe koszty rodzajowe          10 253,67
   w tym: podróże służbowe           10 253,67
  - Pozostałe koszty operacyjne          13 704,58
   Koszty finansowe                  0,00
   RAZEM                     97 298,49

7 Jednostka nie posiada środków trwałych w budowie.

8 Jednostka nie poniosła w ostatnim roku i nie planuje w roku następnym nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

9 W jednostce nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

C. Struktura środków pieniężnych w zł.: Środki pieniężne i inne aktywa finansowe: Stan na początek roku Stan na koniec roku - środki pieniężne w kasie 42,64 410,51 - środki pieniężne na rachunkach bankowych 27 196,47 29 736,35 - środki pieniężne w drodze 0,00 0,00 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00

D. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu: Jednostka w 2014 roku nie zawarła żadnych umów o pracę. - wypłacone wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych: 2014 rok - 1 680,00

E. 1 W jednostce nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego. 2 Nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym. 3 Nie dokonano zmian zasad rachunkowości. 4 Dane liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

 F. Jednostka nie prowadzi wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji.
 G. Jednostka nie połączyła się z żadnym innym podmiotem.
 H. W jednostce nie występuje niepewność dalszej kontynuacji działalności jednostki.
 I. Nie zaszły zdarzenia, aniżeli powyżej wymienione, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

BILANS AKTYWA

Stan na dn. zamknięcia ksiąg rachunkowych - 2013 / 2014

A. AKTYWA TRWAŁE 461 000,58 / 461 000,58

I Wartości niematerialne i prawne 0,00 / 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 / 0,00 2 Wartość firmy 0,00 / 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 / 0,00 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 / 0,00

II Rzeczowe aktywa trwałe 461 000,58 / 461 000,58 1 Środki trwałe 461 000,58 / 461 000,58 a Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 58 869,10 / 58 869,10 b Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 399 213,06 / 387 469,18 c Urządzenia techniczne i maszyny 0,00 / 0,00 d Środki transportu 0,00 / 0,00 e Inne srodki trwałe 2 918,42 / 1 254,30 2 Środki trwałe w budowie 0,00 / 0,00 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 / 0,00

III Należności długoterminowe 0,00 / 0,00 1 Od jednostek powiązanych 0,00 / 0,00 2 Od pozostałych jednostek 0,00 / 0,00

IV Inwestycje długoterminowe 0,00 / 0,00 1 Nieruchomości 0,00 / 0,00 2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 / 0,00 3 Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 / 0,00 a W jednostkach powiązanych 0,00 / 0,00 b W pozostałych jednostkach 0,00 / 0,00 4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 / 0,00

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 / 0,00 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 / 0,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 / 0,00

B. AKTYWA OBROTOWE 27 439,11 / 30 146,86

I Zapasy 0,00 / 0,00 1 Materiały 0,00 / 0,00 2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 / 0,00 3 Produkty gotowe 0,00 / 0,00 4 Towary 0,00 / 0,00 5 Zaliczki na dostawy 0,00 / 0,00

II Należności krótkoterminowe 200,00 / 0,00 1 Należności od jednostek powiązanych 0,00 / 0,00 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0,00 / 0,00 - do 12 m-cy 0,00 / 0,00 - powyżej 12 m-cy 0,00 / 0,00 b inne 0,00 / 0,00 2 Należności od pozostałych jednostek 200,00 / 0,00 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 200,00 / 0,00 - do 12 m-cy 200,00 / 0,00 - powyżej 12 m-cy 0,00 / 0,00 b z tyt. Podatku, dotacji, ceł, ubezp. Społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 0,00 / 0,00 c inne 0,00 / 0,00 d dochodzone na drodze sądowej 0,00 / 0,00

III Inwestycje krótkoterminowe 27 239,11 / 30 146,86 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 27 239,11 / 30 146,86 a W jednostkach powiązanych 0,00 / 0,00 b W pozostałych jednostkach 0,00 / 0,00 c Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 27 239,11 / 30 146,86 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 27 239,11 / 30 146,86 - inne środki pieniężne 0,00 / 0,00 - inne aktywa pieniężne 0,00 / 0,00 2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 / 0,00

IV Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 0,00 / 0,00

SUMA AKTYWÓW 488 439,69 / 491 147,44


BILANS PASYWA

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2014

Stan na dn. zamknięcia ksiąg rachunkowych 2013 / 2014

A. FUNDUSZ WŁASNY 488 343,69 / 491 147,44

I Fundusz jednostki 549 939,00 / 538 100,66

II Należne wplaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 / 0,00

III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 / 0,00

IV Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 / 0,00

V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 / 0,00

VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 / 0,00

VII Zysk (strata) z lat ubiegłych -24 630,28 / -36 965,03

VIII Zysk (strata) netto -36 965,03 / -9 988,19

IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 / 0,00

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 96,00 / 0,00

I Rezerwy na zobowiązania 0,00 / 0,00

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 / 0,00

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 / 0,00

a długoterminowa 0,00 / 0,00

b krótkoterminowa 0,00 / 0,00

3 Pozostałe rezerwy 0,00 / 0,00

2 Od pozostałych jednostek 0,00 / 0,00

a długoterminowe 0,00 / 0,00

b krótkoterminowe 0,00 / 0,00

II Zobowiązania długoterminowe 0,00 / 0,00

1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 / 0,00

2 Wobec pozostałych jednostek 0,00 / 0,00

a Kredyty i pożyczki 0,00 / 0,00

b Z tyt. Emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 / 0,00

c Inne zobowiązania finansowe 0,00 / 0,00

d Inne 0,00 / 0,00

III Zobowiązania krótkoterminowe 96,00 / 0,00

1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 / 0,00

a Z tyt. Dostaw i usług o okresie wymagalności 0,00 / 0,00

- do 12 m-cy 0,00 / 0,00

- powyżej 12 m-cy 0,00 / 0,00

b Inne 0,00 / 0,00

2 Wobec pozostałych jednostek 96,00 / 0,00

a Kredyty i pożyczki 0,00 / 0,00

b Z tyt. Emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 / 0,00

c Inne zobowiązania finansowe 0,00 / 0,00

d Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0,00 / 0,00

- do 12 m-cy 0,00 / 0,00

- powyżej 12 m-cy 0,00 / 0,00

e Zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 / 0,00

f Zobowiązania wekslowe 0,00 / 0,00

g z tyt. podatku, dotacji, ceł, ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 0,00 / 0,00

h Z tyt. Wynagrodzeń 0,00 / 0,00

I inne 0,00 / 0,00

3 Fundusze specjalne 0,00 / 0,00

IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 / 0,00

1 Ujemna wartość firmy 0,00 / 0,00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 / 0,00

a Długoterminowe 0,00 / 0,00

b Krótkoterminowe 0,00 / 0,00

SUMA 488 439,69 / 491 147,44


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Stan na dn. zamknięcia ksiąg rachunkowych 2013 / 2014

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM 14 514,00 / 15 297,00

1 Od jednostek powiązanych 0,00 / 0,00

I Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 0,00 / 0,00

II Zmiana stanów produktów (zwiększenie-wartość doddana, zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 / 0,00

III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 / 0,00

IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 14 514,00 / 15 297,00

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 99 902,72 / 97 298,49

I Amortyzacja 16 250,82 / 12 575,94

II Zużycie materiałów i energii 20 182,04 / 13 002,22

III Usługi obce 37 072,47 / 45 666,08

IV Podatki i opłaty, w tym 336,00 / 416,00

1 Podatek akcyzowy 0,00 / 0,00

V Wynagrodzenia 1 764,00 / 1 680,00

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 / 0,00

VII Pozostałe koszty rodzajowe 24 297,39 / 23 958,25

VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 / 0,00

C. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY -85 388,72 / -82 001,49

D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 47 988,60 / 72 013,30

I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 / 0,00

II Dotacje 2 500,00 / 20 100,00

III Inne przychody operacyjne 45 488,60 / 51 913,30

E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 327,30 / 0,00

I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 / 0,00

II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 / 0,00

III Inne koszty operacyjne 327,30 / 0,00

F. ZYSK/STRATA Z DZIAŁANOŚCI OPERACYJNEJ -37 727,42 / -9 988,19

G. PRZYCHODY FINANSOWE 762,39 / 0,00

I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym 0,00 / 0,00

1 Od jednostek powiązanych 0,00 / 0,00

II Odsetki, w tym 0,00 / 0,00

1 Od jednostek powiązanych 0,00 / 0,00

III Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 / 0,00

IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 / 0,00

V Inne 762,39 / 0,00

H. KOSZTY FINANSOWE 0,00 / 0,00

I Odsetki, w tym 0,00 / 0,00

1 Dla jednostek powiązanych 0,00 / 0,00

II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 / 0,00

III Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 / 0,00

IV Inne 0,00 / 0,00

I. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ -36 965,03 / -9 988,19

J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH 0,00 / 0,00

I Zyski nadzwyczajne 0,00 / 0,00

II Straty nadzwyczajne 0,00 / 0,00

K. ZYSK/STRATA BRUTTO -36 965,03 / -9 988,19

L. PODATEK DOCHODOWY 0,00 / 0,00

M. POZOSTAŁY OBOWIĄZEK ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIEKSZENIA STRATY) 0,00 / 0,00

N. ZYSK/STRATA NETTO -36 965,03 / -9 988,19

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKSprawozdania rok 2013

Sprawozdanie Finansowe za rok 2013

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2013

[Plik CIT-8 w formacie gofin do pobrania]