Sprawozdawczość

Z kto.klodzko.pl
Wersja Eljot (dyskusja | edycje) z dnia 23:05, 29 maj 2020

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Sprawozdanie za 2019 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2019 ROK

1. Nazwa, siedziba i adres, data wpisu i numer KRS wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące członków Zarządu KTO z pełnioną funkcją i adresem oraz cele statutowe KTO:

Nazwa: Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe

Siedziba: Kłodzko

Adres: ul. Daszyńskiego 12, 57-300 Kłodzko tel. (74) 867 04 99, e-mail: kto@zss.klodzko.pl www.kto.klodzko.pl oraz www.k-t-o.prv.pl

Data wpisu w KRS: 11.03.2002 r. w Sądzie Rejonowym Wrocław-Fabryczna

Numer KRS: 0000092490

REGON: 890419913

NIP: 883-14-25-812

Zarząd KTO:

 • Jerzy Didyk - prezes KTO zam. 57-300 Kłodzko, ul. Jasna 2
 • Janusz Laska - wiceprezes zam. 57-300 Kłodzko, ul. Św. Wojciecha 22
 • Dorota Kawińska-Domurad - sekretarz zam. 57-442 Wojbórz, Łączna 18/3
 • Grzegorz Sienkiewicz - skarbnik zam. 57-300 Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 4/1
 • Mariusz Mielczarek - członek zarządu zam. 57-300 Kłodzko, ul. Sienkiewicza 63/4

Cel statutowy: Celem Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego jest wzbogacanie możliwości edukacji dzieci i młodzieży poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury, turystyki i sportu.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:

a) prowadzenie przedszkoli,

b) szkolnictwo podstawowe,

c) działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie przedszkoli i szkolnictwa podstawowego,

d) szkolnictwo gimnazjalne,

e) szkolnictwo licealne ogólnokształcące,

f) działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego,

g) nauka języków obcych,

h) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie działalności placówek oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych oraz kulturalnych i sportowych, w szczególności finansowanych ze środków społecznych (pozabudżetowych).

2. Popularyzowanie wiedzy z zakresu oświaty, wychowania, kultury i sportu.

3. Wspieranie i podejmowanie działań zmierzających do poprawy poziomu nauczania.

4. Przygotowywanie do twórczego uczestnictwa w kulturze oraz uwrażliwianie na wartości moralne i estetyczne oraz problemy ochrony środowiska.

5. Otaczanie opieką oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych, a także zaniedbanych i nieprzystosowanych.

6. Popularyzację współdziałania z rodzicami w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia oraz prowadzenie poradnictwa dla rodziców, nauczycieli i uczniów.

7. Wspieranie inicjatyw i działania w dziedzinie medycyny szkolnej.

8. Prowadzenie działalności wydawniczej.

9. Tworzenie fundacji i innych form wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych na rzecz oświaty i wychowania.

10. Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach obowiązujących przepisów.

11. Zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących oświaty i wychowania, kultury i sportu.

12.Współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi, których cele działania są zbliżone do celów Stowarzyszenia.

13. Przeciwdziałanie patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży.

14. Przeciwdziałanie bezrobociu, zwłaszcza wśród młodzieży, poprzez w szczególności organizowanie kursów, szkoleń i innych form kształcenia.

15. Rozwijanie innych form działalności, służących celowi statutowemu Stowarzyszenia.

Główne zdarzenia prawne KTO w 2019 roku:

   W roku 2019 KTO prowadziło:
    ◦ Społeczną Szkołę Podstawową w Kłodzku
    ◦ Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku
     
   W roku 2019 KTO wydało nowe publikacje:
     „Świadkowie” Zbigniewa Machosia – 250 egz.
     „VIVAT POLONIA” – 1.000 egz.
    ◦ „XV Kłodzka lekcja Śpiewania Pieśni Patriotycznych” – 600 egz.
    ◦ „Valeska. Opowieść o powstaniu grodu kłodzkiego”, Ireny Klimaszewskiej – 300 egz.
    ◦ „KALENDARZ EKOLOGICZNY NA 2020 rok” – 1.000 egz.
     Ponadto kontynuowano wydawanie periodyków:
    ◦ * Rocznik Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego za 2018 rok.
    ◦ * NETik nr 47 (zima 2019), nr 48 (wiosna 2019) oraz 49 (lato-jesień 2019).
     

Zrealizowaliśmy następujące projekty społeczno-oświatowe:

    ◦ „XIV Kłodzka Lekcja Śpiewania Pieśni Patriotycznych” - reg. projekt historyczny
    ◦ „Białe Szkoły 2019” - projekt sportowo-edukacyjny dla uczniów ZSS
    ◦ „ERASMUS+” – projekt międzynarodowej wymiany wiedzy i umiejętności 
    ◦ „Szkolny Klub Ekologiczny” – kontynuacja z lat ubiegłych
    ◦ „Wieczór kolędowy” - projekt artystyczno-kulturalny dla mieszkańców regionu
    ◦ „Kolęda dla Niepodległej” - spektakl teatralny skierowany do mieszkańców regionu
    ◦ „Jasełka A. D. 2019” - projekt artystyczno-kulturalny dla mieszkańców regionu
    ◦ „Odkrywcy” - projekt edukacyjny dla uczniów ZSS
    ◦ „Europejskie kontrasty” - projekt edukacyjny dla uczniów ZSS
    ◦ „Ptaki terenów wodonośnych” - projekt kulturalny dla mieszkańców regionu
    ◦ „Świadkowie” - projekt artystyczno-kulturalny dla mieszkańców regionu
    ◦ „Afryka – kontynent kontrastów” - projekt edukacyjny dla uczniów ZSS
    ◦ „Okudżawa w jaskini” - projekt artystyczno-kulturalny dla mieszkańców regionu
    ◦ „Wesele” S. Wyspiańskiego - projekt artystyczny dla mieszkańców regionu
    ◦ „Odyseja Umysłu” - międzynarodowy młodzieżowy projekt edukacyjny
    ◦ „Amatorska Liga Koszykówki” – sezon 2018/19 - projekt sportowo-edukacyjny
    ◦ „Gala Amatorskiej Ligi Koszykówki 2019” - regionalna impreza sportowa
    ◦ „Polska - Dania” – międzynarodowy projekt społeczno-edukacyjny – kontynuacja
    ◦ „Valeska” - dziecięcy projekt artystyczno-kulturalny dla mieszkańców regionu
    ◦ „Karykatura roku” - projekt artystyczno-edukacyjny dla uczniów ZSS
    ◦ „Zielone szkoły 2019” - projekt edukacyjny dla uczniów ZSS
    ◦ „Duszo ma Pana chwal” - projekt artystyczno-kulturalny dla mieszkańców regionu
    ◦ „Szlak Bursztynowy” - projekt ekologiczny dla uczniów ZSS
    ◦ „Szkolny Klub Ekologiczny 2018/19 i 2019/20” - projekt edukacyjny dla uczniów ZSS
    ◦ „Sobota w górach” - projekt krajoznawczo-ekologiczny dla uczniów ZSS                                  
    ◦ „XXX Rajd Spadającego Liścia” – dolnośląska impreza turystyczna 
    ◦ „NETik” - dziennikarski projekt edukacyjny dla uczniów ZSS
    ◦ „Biuro podróży” - projekt edukacyjny dla uczniów ZSS
    ◦ „4 x Azja” – projekt dydaktyczny dla uczniów ZSS
    ◦ „Mój Świat. Moja Modlitwa” - projekt artystyczno-kulturalny
    ◦ „XV Kłodzka Lekcja Śpiewania Pieśni Patriotycznych” - reg. projekt historyczny
    ◦ „#Romantyczni„ - projekt artystyczno-kulturalny dla mieszkańców regionu
    ◦ „Łąka” - projekt ekologiczny dla uczniów ZSS
    ◦ „Czwarte Pokolenie” - projekt historyczno-edukacyjny dla uczniów ZSS
    ◦ „Mój dom, moje miasto, moja Ojczyzna” - projekt artystyczny dla uczniów ZSS
    ◦ „Mój pępek świata” - projekt edukacyjny dla uczniów ZSS
    ◦ „Szlachetna Paczka” - regionalny projekt charytatywny
    ◦ „Wernisaż wystawy Karola Tomaszewskiego” - projekt artystyczny dla uczniów ZSS
    ◦ „Wigilia Społecznej” - projekt artystyczno-kulturalny dla społeczności ZSS
    ◦ „Modernizacja budynku ZSS w Kłodzku” - kontynuacja
    ◦ „Modernizacja Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Kłodzku” - kontynuacja
  3. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

i) wydawanie książek, j) wydawanie czasopism i wydawnictwa periodycznych, k) działalność wydawnicza pozostała, l) działalność usługowa związana z przygotowaniem druku, ł) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, m) reklama, n) działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi, o) działalność związana z organizacją targów i wystaw, p) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana, r) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. s) działalność w zakresie organizacji turystyki, t) działalność w zakresie organizowania, promowania i zarządzania imprezami sportowymi w obiektach i poza nimi, u) działalność w zakresie organizowania, promowania i zarządzania przedstawień na żywo innych niż artystyczne lub sportowe, w obiektach lub poza nimi. - Działalność wymieniona powyżej prowadzona jest wyłącznie jako działalność dodatkowa w stosunku do prowadzonej działalności pożytku publicznego. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona jest wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

4. Uchwały Zarządu KTO w 2019 roku:

1/02/2019 z 20.02.2019 r. o wykreśleniu z listy członków KTO grupy 13 osób zalegających ze składkami członkowskimi.

2/02/2019 z 20.02.2019 r. o wyznaczeniu terminu Walnego Zebrania Członków KTO na 25.04.2019 r.

3/02/2019 z 20.02.2019 r. o przyjęciu Regulaminu przyjęć do klasy 1 Społecznej Szkoły Podstawowej w Kłodzku.

4/02/2019 z 20.02.2019 r. o przyjęciu Regulaminu przyjęć do klasy 1 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Kłodzku po szkole podstawowej.

5/02/2019 z 20.02.2019 r. o przyjęciu Regulaminu przyjęć do klasy 1 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Kłodzku po gimnazjum.

1/03/2019 z 14.03.2019 r. o ustaleniu terminu i propozycji porządku Walnego Zebrania Członków KTO na 16.04.2019 r.

2/03/2019 z 28.03.2019 r. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego KTO za rok obrotowy 2018 wraz z rachunkiem zysków i strat.

3/03/2019 z 28.03.2019 r. o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego KTO za rok 2018.

1/04/2019 z 16.04.2019 r. o zwolnieniu (na wniosek Dyrektora Szkoły) z opłat czesnego członka KTO mającego dziecko w SSP i będącego w trudnej sytuacji finansowej.

1/07/2019 z 24.07.2019 r. odwołującej z dniem 1 sierpnia 2019 r. pełnomocnictwo dotychczasowego księgowego do dysponowania rachunkiem bankowym w B.S. w Kłodzku.

2/07/2019 z 24.07.2019 r. do udzielenia pełnomocnictwa Dyrektor Szkoły z dniem 1 sierpnia 2019 r. do dysponowania rachunkiem bankowym w B.S. w Kłodzku.

1/08/2019 z 29.08.2019 r. o zmianie rachunku bankowego, na który będzie przelewana subwencja oświatowa Powiatu Kłodzkiego i Gminy Miejskiej Kłodzko.

1/10/2019 z 16.10.2019 r. w sprawie wyposażenia Zespołu Szkół Społecznych w Kłodzku w środki pochodzące z czesnego.

2/10/2019 z 16.10.2019 r. w sprawie podwyższenia maksymalnej stawki dziennej w S.B. Polska.

1/11/2019 z 21.11.2019 r. w sprawie obniżenia czesnego do wysokości 100 zł miesięczni do końca roku szkolnego 2019/2020 za ucznia będącego w trudnej sytuacji finansowej.

2/11/2019 z 21.11.2019 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości w płaceniu czesnego przez osobę będącą w trudnej sytuacji finansowej oraz zmniejszenia do 200 zł miesięczni do końca roku szkolnego 2019/2020 za ucznia będącego w trudnej sytuacji finansowej.

3/11/2019 z 21.11.2019 r. w sprawie zawarcia ugody z osobami będącymi w trudnej sytuacji finansowej i zalegającymi z płaceniem czesnego.

4/11/2019 z 21.11.2019 r. sprawie rozłożenia na raty zaległości w płaceniu czesnego przez osobę będącą w trudnej sytuacji finansowej.

5/11/2019 z 21.11.2019 r. w sprawie natychmiastowego wykonania Uchwały Zarządu KTO nr 14/06/2017 i wszczęcia egzekucji komorniczej.

6/11/2019 z 21.11.2019 r. o kontynuacji egzekucji komorniczej.

7/11/2019 z 21.11.2019 r. o przyjęciu oświadczenia o spłacie zaległości za czesne do końca roku szkolnego przez osobę będącą w trudnej sytuacji finansowej.

8/11/2019 z 21.11.2019 r. o przyjęciu raportu końcowego z realizacji projektu Erasmus+.

1/12/2019 z 05.12.2019 r. o obniżeniu czesnego do kwoty 450 zł miesięcznie do 31.08.2020 r.

5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł, odpłatnych świadczeń realizowanych przez KTO w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń, wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł (w pln).

a) wysokość uzyskanych przychodów w 2019 r: 90 028,00 w tym: - spadki 0,00 - zapisy 0,00 - darowizny 24 538,00 - składki członkowskie 9 342,00 - odpis 1% podatku 20 643,50 - dotacje 3 000,00 - pozostałe przychody 4 000,00 - przychód ze sprzedaży 19 534,50 - przychód finansowy 0,00 - środki pochodzące ze źródeł publicznych 3 000,00 w tym: * z budżetu państwa 0,00 * z samorządu wojewódzkiego 0,00 * dolnośląski urząd wojewódzki 0,00 * z samorządu powiatowego 3 000,00 * z samorządu gminnego 0,00 * z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 0,00 * pozostałe instytucje 0,00 odpłatne świadczenia realizowane w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń 0,00 - działalność gospodarcza 8 970,00 - przychody finansowe 0,00 b) wynik finansowy osiągnięty z działalności gospodarczej - 20 865,13 c) procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 9,96%

6. Informacje o poniesionych kosztach:

Całkowite koszty poniesione w 2019 roku 148 305,93 w tym: a) realizację celów statutowych 78 547,66 - nieodpłatnych 70 692,89 - odpłatnych 7 854,77 b) administrację 11 012,61 c) działalność gospodarczą 29 835,13 d) koszty finansowe 0,00 e) pozostałe koszty 18 330,53

  7. Dane o:

a) liczbie osób zatrudnionych w KTO Członkowie i Zarząd KTO pracują na rzecz stowarzyszenia społecznie

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez KTO z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej. Członkowie i Zarząd KTO pracują na rzecz stowarzyszenia społecznie, nie pobierając wynagrodzenia za swoją pracę.

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów KTO oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia. Członkowie i Zarząd KTO pracują na rzecz stowarzyszenia społecznie.

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia

  • KTO nie poniosło wydatków na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń
  • KTO poniosło jedynie wydatki z tytułu umów o dzieło w kwocie 10 580,00 zł.

e) udzielanych przez KTO pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek nie udzielono

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku

  • lokat bankowych                             	        0,00 zł
  • środki na rachunkach bieżących 	                   17 655,76 zł
  • * BNP PARIBAS  						     8 125,56 zł
  • * Santander Bank Polska      			     9 530,20 zł
  • środki w kasie                                    1 399,99 zł
  • 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek - nie nabyto

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie - nie nabyto

i) nabytych pozostałych środkach trwałych - nie nabyto

j) wartości aktywów i zobowiązań KTO ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych

  • suma aktywów 						      406 858,61 zł
  • suma zobowiązań						  	   	 0,00 zł
  8. Dane o działalności zleconej KTO przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wyniku finansowym tej działalności.

a) z budżetu państwa 0,00 b) z samorządu wojewódzkiego 0,00 c) z samorządu powiatowego 3 000,00 d) z samorządu gminnego 0,00 e) inne 0,00 f) Wynik finansowy działalności zleconej: Wszystkie dotacje zostały prawidłowo, w terminie i w całej kwocie rozliczone. Podmioty państwowe i samorządowe nie wniosły zastrzeżeń do rozliczeń.

  9. Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Brak zobowiązań przeterminowanych dotyczących: PIT-4, ZUS, CIT-2. KTO składa deklarację podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4R oraz deklarację podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8. Wszystkie deklaracje zostały złożone w terminie.

   10. Informacja o przeprowadzonej w KTO kontroli i jej wyniku.
   

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna KTO dokonała oceny działalności statutowej i finansowej Zarządu KTO, w tym kontroli dokumentacji finansowej, w trakcie której stwierdzono, że wszystkie skontrolowane dokumenty finansowe są prawidłowo zewidencjonowane i opisane oraz podpisane przez osoby do tego uprawnione. Sprawozdanie finansowe za rok 2019 KTO prawidłowo odzwierciedla zdarzenia finansowe, w tym również rachunek zysków i strat. Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym pozytywnie ocenia działalność Zarządu oraz prowadzoną dokumentację finansową.


Kłodzko dnia 21 maja 2020 r.