Statut

Z kto.klodzko.pl
Wersja Mariusz (dyskusja | edycje) z dnia 21:01, 7 lip 2014

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Statut

Kłodzkiego Towarzystwa OświatowegoRozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1
 1. Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe zwane dalej “Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 3. Stowarzyszenie może używać skrótowej nazwy “KTO”.
§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Kłodzko.

§ 3

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5

Stowarzyszenie może powoływać koła terenowe lub zakładowe i inne jednostki organizacyjne również o pełnej samodzielności finansowej. Nadany przez Zarząd statut powoływanego koła lub jednostki określi zakres samodzielności w zakresie finansowania i rozliczania się.

§ 6
 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów członków zwyczajnych, biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.
§ 7
 1. Celem Stowarzyszenia jest wzbogacanie możliwości edukacji dzieci i młodzieży poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury i sportu.
 2. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:
  1. prowadzenie przedszkoli,
  2. szkolnictwo podstawowe,
  3. działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie przedszkoli i szkolnictwa podstawowego,
  4. szkolnictwo gimnazjalne,
  5. szkolnictwo licealne ogólnokształcące,
  6. działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego,
  7. nauka języków obcych,
  8. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  9. wydawanie książek,
  10. wydawanie czasopism i wydawnictwa periodycznych,
  11. działalność wydawnicza pozostała,
  12. działalność usługowa związana z przygotowaniem druku,
  13. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  14. reklama,
  15. działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi,
  16. działalność związana z organizacją targów i wystaw,
  17. działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
  18. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  19. działalność w zakresie organizacji turystyki,
  20. działalność w zakresie organizowania, promowania i zarządzania imprezami sportowymi w obiektach i poza nimi,
  21. działalność w zakresie organizowania, promowania i zarządzania przedstawień na żywo innych niż artystyczne lub sportowe, w obiektach lub poza nimi.
§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie działalności placówek oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych oraz kulturalnych i sportowych, w szczególności finansowanych ze środków społecznych (pozabudżetowych).
 2. Popularyzowanie wiedzy z zakresu oświaty, wychowania, kultury i sportu.
 3. Wspieranie i podejmowanie działań zmierzających do poprawy poziomu nauczania.
 4. Przygotowywanie do twórczego uczestnictwa w kulturze oraz uwrażliwianie na wartości moralne i estetyczne oraz problemy ochrony środowiska.
 5. Otaczanie opieką oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych, a także zaniedbanych i nieprzystosowanych.
 6. Popularyzację współdziałania z rodzicami w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia oraz prowadzenie poradnictwa dla rodziców, nauczycieli i uczniów.
 7. Wspieranie inicjatyw i działania w dziedzinie medycyny szkolnej.
 8. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 9. Tworzenie fundacji i innych form wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych na rzecz oświaty i wychowania.
 10. Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach obowiązujących przepisów.
 11. Zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących oświaty i wychowania, kultury i sportu.
 12. Współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi, których cele działania są zbliżone do celów Stowarzyszenia.
 13. Przeciwdziałanie patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży.
 14. Przeciwdziałanie bezrobociu, zwłaszcza wśród młodzieży, poprzez w szczególności organizowanie kursów, szkoleń i innych form kształcenia.
 15. Rozwijanie innych form działalności, służących celowi statutowemu Stowarzyszenia.
§ 9
 1. Działalność określona w § 7 ust. 2 punkty a – h oraz s – u prowadzona jest odpłatnie.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wskazanym w § 7 ust. 2 litera i – r wyłącznie jako działalność dodatkową w stosunku do prowadzonej działalności pożytku publicznego. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej regulują odrębne przepisy. Nadwyżka przychodów nad kosztami może być przeznaczona wyłącznie na działalność pożytku publicznego.
§ 10
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1) członków zwyczajnych, 2) członków wspierających 3) członków honorowych.

§ 12
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową, albo świadczyła i świadczy pomoc osobistą. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się Stowarzyszeniu.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.
§ 13
 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
  3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia,
  4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia na zasadach przez nie określonych,
  5. noszenia odznaki organizacyjnej.
 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1. aktywnego uczestniczenia w pracach i w realizacji celów Stowarzyszenia,
  2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek i wypełniania innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
§ 14
 1. Członek wspierający i honorowy posiada prawa określone w § 13 ust. 1, z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członek honorowy i wspierający zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
§ 15
 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
  1. rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi
  2. śmierci członka, ograniczenia bądź pozbawienia zdolności do czynności prawnych, po zbawienia członka praw publicznych, jak też utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres co najmniej 3 miesięcy,
  4. wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał, regulaminów, postanowień i innych decyzji władz Stowarzyszenia,
  5. pozbawienia członkostwa honorowego.
 2. Fakt ustania członkostwa stwierdza na piśmie Zarząd.
 3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 orzeka Zarząd, w przypadku określonym w ust. 1 pkt 4 orzeka sąd Koleżeński na wniosek Zarządu, zaś w przypadku określonym w ust. 1 pkt 5 - uchwałę podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 4. Organ orzekający o skreśleniu lub wykluczeniu członka, obowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia i wskazując na prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
 5. W razie pozbawienia członkostwa członka honorowego, ust. 4 stosuje się odpowiednio z tym, że członek ten może wnosić o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Walne Zebranie Członków, które decyduje wówczas większością 3/4 głosów.
§ 16

W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych lub wspierających, stosuje się odpowiednio § 15 ust. 4.


Rozdział IV
Struktura organizacyjna


§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.
§ 18
 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Wybór Prezesa Zarządu następuje bezwzględną większością głosów.
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, chyba że statut stanowi inaczej, lub też uchwalone zostanie głosowanie tajne.
§ 19

W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia lub ustania członkostwa w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. Walne Zebranie Członków.

§ 20

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, 2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności: 1) w pierwszym terminie - liczby członków określonej w § 18 ust. 2., 2) w drugim terminie , wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, pod warunkiem, iż informacja o drugim terminie i prawomocności uchwał na nim podjętych, została zawarta w powiadomieniach o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.


§ 21

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze, zaś co 4 lata jako sprawozdawczo -wyborcze. 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i jest zwoływane przez : 1) Zarząd - w własnej inicjatywy, 2) Zarząd - na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 20% zwyczajnych członków Stowarzyszenia, w terminie 2 tygodni od złożenia żądania lub wniosku, 3) Komisję Rewizyjną - gdy Zarząd nie wykonuje obowiązków statutowych. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków mogą być wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane. 4. Szczegółowe zasady zwoływania oraz prowadzenia obrad Walnego Zebrania Członków zawiera uchwalony przez nie regulamin.


§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 1) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, 2) uchwalanie Statutu i jego zmian, 3) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia, 4) uchwalenia budżetu, 5) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia oraz Prezesa Zarządu, 6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 7) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń, 8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze, 9) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, 10) podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych w statucie oraz wniesionych pod obrady.

Zarząd


§ 23

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. 2. Zarząd składa się z 5 - 7 członków, w tym prezesa, 1 wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. 3. Nie może być członkiem Zarządu osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w miesiącu.


§ 24

Do zakresu działania Zarządu należy: 1) realizacja celów Stowarzyszenia, oraz uchwał Walnego Zebrania Członków, 2) Określenie szczegółowych kierunków działania, 3) Ustalanie budżetu i preliminarzy, 4) Sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia, 5) Uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków, 6) Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia, lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, 7) Powoływanie komisji, zespołów, sekcji, w celu wykonywania zadań statutowych Stowarzyszenia, oraz określania ich zadań, 8) Powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie placówek oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i sportowych, określanie ich zasięgu terytorialnego, i nadawanie statutu, 9) Powoływanie i nadzorowanie kół zakładowych i terenowych, uchwalanie ich statutów oraz ocenianie ich działalności, jak również rozwiązywanie, 10) Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 11) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 12) prowadzenie dokumentacji członkowskiej, 13) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 14) wykonywanie innych spraw, przewidzianych statutem, oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków.

Komisja Rewizyjna
§ 25

1. Komisja Rewizyjna, jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 1) nie mogą być członkami Zarządu ani Sądu Koleżeńskiego, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 2) nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 3) wykonują swoje funkcje społecznie, a zwrot uzasadnionych kosztów mogą otrzymywać w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej, należy: 1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, 2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji, 3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go, przez Zarząd w terminie, lub trybie przewidzianym Statutem, oraz zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, gdy Zarząd nie wywiązuje się ze swoich obowiązków statutowych, 4) Składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności, oraz wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.


§ 27

Członkowie Komisji Rewizyjnej, mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

Sąd Koleżeński


§ 28

1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia. 3. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.


§ 29

1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym. 2. Zespołowi rozpatrującemu sprawy przewodniczy przewodniczący Sądu lub jego zastępca. 3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem prawa do obrony. 4. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem.

§ 30

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy: 1) rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 2) rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia, 3) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 31

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne: 1) upomnienie, 2) nagana, 3) zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 1 miesiąca do 1 roku, 4) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

Rozdział V
Majątek i fundusze


§ 32

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.


§ 33

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 1) opłaty wpisowe i składki członkowskie, 2) dochody z posiadanego majątku, 3) dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, 4) dotacje, 5) darowizny, zapisy, spadki, 6) wpływy z działalności statutowej. 2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto. 3. Składki członkowskie powinny być wpłacane na zasadach i w terminach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia, który prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 34

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia oraz pisma i dokumenty we wszystkich sprawach Stowarzyszenia składają i podpisują łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes, Wiceprezes lub Skarbnik.

§ 35

Zabrania się: 1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych „osobami bliskimi”, 2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§ 36

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów - 2/3 głosów - w obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków Stowarzyszenia. 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna zawierać sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Tekst jednolity Statutu uchwalonego 4 grudnia 1995 r. ze zmianami uchwalonymi 10 kwietnia 2001r.,20 grudnia 2001r., 6 kwietnia 2004r., 19 kwietnia 2005r., 18 września 2007r. oraz 8 marca 2011r.